23 de julio de 2013

Resolucions DOCV 23-07-2013

Al DOCV num.  7073 de 23-07-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el funcionament d'una ula de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/23/pdf/2013_7290.pdf

Al DOCV num. 7072  de 22-07-2013 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de juliol del 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la que s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2013-2014, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per Orde 56/2013/2012 de 6 de juny del 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/22/pdf/2013_7734.pdf

Al DOCV num.  7071 de 19-07-2013 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/19/pdf/2013_7651.pdf

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 d'agost de 2012, de la Subsecretaria i de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2012-2013


http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/19/pdf/2013_7549.pdf


Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2013-2014 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/19/pdf/2013_7583.pdf

17 de julio de 2013

Resolucions DOCV 15-07-2013

Al DOCV num.  7067 de 15-07-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/15/pdf/2013_7361.pdf

9 de julio de 2013

Resolucions DOCV 09-07-2013

Al DOCV num. 7063  de 09-07-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 75/2013, de 5 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega l'article 9 del Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució de personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d'educació i es modifica l'annex II de l'Orde de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'aproven les instruccions que regulen l'organització i el funcionament dels centres que impartixen ensenyances de segon cicle d'Educació Infantil, Preescolar, Primària, General Bàsica, Educació Especial, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, sostinguts amb fons públics i dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/09/pdf/2013_7250.pdf

2 de julio de 2013

Resolucions DOCV 2-07-2013

Al DOCV num. 7058  de 02-07-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓN de 28 de junio de 2013, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte por la que se modifica parcialmente la Resolución de 2 de abril de 2013, por la que se actualiza el catálogo de unidades, se modifican los puestos de trabajo docente, la denominación y otros aspectos, de determinados centros docentes públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y Primaria y Educación Especial, de titularidad de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/02/pdf/2013_6932.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 25 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es publica la línia pressupostària i es determinen els crèdits que han de finançar durant 2013 els centres privats concertats que impartixen ensenyança d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, per a l'aplicació de programes de compensació educativa, en el curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/02/pdf/2013_6928.pdf