31 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6492 de 31-03-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen el procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de nova especialitat per funcionaris del mateix cos.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/31/pdf/2011_3734.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/31/pdf/2011_3737.pdf
Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es fa pública l'adjudicació provisional de destins del concurs de trasllats del cos de mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/31/pdf/2011_3743.pdf

30 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6491 de 30-03-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de març de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/30/pdf/2011_3434.pdf

24 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6487 de 24-03-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

ORDE 12/2011, de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i es determinen els crèdits que han de finançar les ajudes als centres privats concertats i les dotacions econòmiques als centres públics que impartixen ensenyances de règim general d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3307.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 13/2011 de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a la construcció, l'ampliació i l'equipament d'escoles de primer cicle d'Educació Infantil, que suposen la creació de noves places escolars públiques

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3308.pdf

23 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6486 de 23-03-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per al desenrotllament, durant el curs escolar 2010/2011, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació i la Conselleria d'Educació, pel qual s'encomana a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en esta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyances de Formació Professional que permeten l'accés als esmentats carnets

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/23/pdf/2011_3152.pdf

22 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. de 22-03-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Direcció General de Personal i de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix un programa destinat a commemorar el II Centenari de la Constitució de 1812 en la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/22/pdf/2011_3208.pdf

21 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6483 de 18-03-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2011, de la directora territorial d'Educació de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/18/pdf/2011_3187.pdf

17 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6481 de 16-03-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Direcció General de Personal, per la qual es regula el procediment d'adjudicació setmanal de llocs de treball en règim d'interinitat durant el curs 2010/2011 i de petició de província preferent

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/16/pdf/2011_3029.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 10/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix una ajuda als estudiants que han obtingut un Premi Extraordinari de Batxillerat corresponent al curs 2009/2010.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/16/pdf/2011_2974.pdfConselleria d'Educació

ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l'aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius de grau superior de centres públics i privats concertats, que participen en el programa Erasmus a través de l'acció de mobilitat per a pràctiques en el curs acadèmic 2010/2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/16/pdf/2011_2985.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 9/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/16/pdf/2011_2989.pdf

14 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6479 de 14-03-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de febrer de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants provisionals, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent als cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/14/pdf/2011_2955.pdfConselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres d'Educació Infantil, de Primer Cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2010/2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/14/pdf/2011_2838.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifiquen les resolucions de 8 de març i 15 de abril de 2002, 25 de febrer de 2003, 9 de març de 2004, 28 de febrer de 2006, 20 de abril de 2007, 11 i 26 de març de 2008, 17 de febrer de 2009 i 19 de febrer de 2010, per les quals s'adscriuen col·legis d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l'efecte de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/14/pdf/2011_2916.pdf

10 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6477 de 10-03-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

ORDE 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix el procediment d'autorització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5932, de 14.01.2009).
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/10/pdf/2011_2826.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, pe la qual es convoca el procés de selecció de projectes de centres públics que s' incorporaran al Programa experimental d'atenció extraordinària i reforç fora de l'horari lectiu, en els instituto d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010-2011, adreçat a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO amb dificultat en les matèries que s'especifiquen

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/10/pdf/2011_2699.pdf

9 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6476 de 09-03-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants provisionals, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/09/pdf/2011_2812.pdf

8 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6475 de 08-03-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de febrer de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/08/pdf/2011_2652.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la sol·licitud dels programes de compensació educativa i els programes PROA i PASE per al curs 2011-2012. [

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/08/pdf/2011_2679.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2011, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es realitza la convocatòria amb caràcter experimental per a l'organització de l'acció formativa específica "El Jazz, música i fenomen sociològic" per a l'alumnat de tercer cicle d'educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional en els centres docents de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010/2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/08/pdf/2011_2682.pdf

7 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6474 de 07-03-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el catàleg d'unitats, el de llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/07/pdf/2011_2623.pdf

4 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6473 de 04-03-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i la Generalitat per al desenrotllament d'accions dirigides a l'elaboració i actualització del Catàleg de Títols de Formació Professional, durant l'exercici de 2010, amb el cofinançament del Fons Social Europeu

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/04/pdf/2011_2590.pdf

2 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6471 de 02-03-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

ORDE 6/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a l'expedició dels certificats de superació dels distints nivells de les ensenyances d'idiomes de règim especial previstos per la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/02/pdf/2011_2391.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants provisionals, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent als cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/02/pdf/2011_2401.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'adscriuen, a l'efecte d'escolarització de l'alumnat, centres concertats d'Educació Infantil a centres concertats d'Educació Primària

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/02/pdf/2011_2433.pdf