29 de noviembre de 2013

REsolucions DOCV 27-11-2013


Al DOCV num.  7161 de 27-11-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, sobre la concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini extraordinari, curs escolar 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/27/pdf/2013_11327.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, sobre la concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini extraordinari, curs escolar 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/27/pdf/2013_11328.pdf

26 de noviembre de 2013

Resolució DOCV 26-11-2013

Al DOCV num. 7160  de 26-11-2013 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2013, del director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es nomenen els membres de la comissió mixta prevista en l'Orde de 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/26/pdf/2013_11078.pdf

22 de noviembre de 2013

Resolucions DOCV 20-11-2013

Al DOCV num. 7156   de 20-11-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 94/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen i s'autoritzen els plans d'estudi del centre autoritzat superior d'ensenyances artístiques de disseny Barreira Arte y Diseño, conduents a l'obtenció del títol superior de Disseny

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/20/pdf/2013_10797.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2013, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/20/pdf/2013_10883.pdf

19 de noviembre de 2013

Resolucions DOCV 18/19-112013

Al DOCV num.  7155 de 19-11-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, complementària a la Resolució de 14 d'octubre de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritza la impartició dels cursos preparatoris de les proves d'accés en el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/19/pdf/2013_11044.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, del director general de l'Esport, per la qual es publiquen les ajudes concedides en base a la resolució de convocatòria d'ajudes a centres educatius d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana, mantinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu durant el curs escolar 2012-2013 i que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/19/pdf/2013_10703.pdf

Al DOCV num.  7154 de 18-11-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, del director general de l'Esport, per la qual es publiquen les ajudes concedides basant-se en la resolució de convocatòria d'ajudes destinades a les entitats inscrites que participen en el nivell d'iniciació al rendiment en els XXXI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/18/pdf/2013_10712.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/18/pdf/2013_10844.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/18/pdf/2013_10842.pdf

12 de noviembre de 2013

Resolucions DOCV 6 y 8-11-2013

Al DOCV num. 7148  de 08-011-2013 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/08/pdf/2013_10607.pdf


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportCORRECCIÓ d'errades de l'Orde 82/2013, de 30 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores dels premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/08/pdf/2013_10601.pdf


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 89/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per als centres d'educació especial, les unitats d'educació especial en centres ordinaris i els centres d'acció educativa singular (CAES), de titularitat de corporacions locals i privats concertats, per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic en el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/08/pdf/2013_10602.pdf


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2013, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual s'amplia el termini de presentació de candidatures i documentació dels premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/08/pdf/2013_10618.pdf

  Al DOCV num. 7146  de 06-011-2013 es recull les següents resolucions:


  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de setembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol l'assignació de recursos econòmics als centres de titularitat pública i la concessió d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats autoritzats per a desenrotllar el projecte experimental de contracte programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/06/pdf/2013_10543.pdf

5 de noviembre de 2013

Resolucions DOCV 4-11-2013

Al DOCV num. 7144  de 04-11-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat


    http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/04/pdf/2013_10468.pdf

        Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2013, de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Política Lingüística, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públic

    http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/04/pdf/2013_10417.pdf


        Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2013, de la directora general de Cultura, de concessió d'ajudes per al foment i suport d'activitats culturals i artístiques, i per a la participació en fires d'art d'acord amb l'Orde 50/2013, de 5 de juny

    http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/04/pdf/2013_10362.pdf