24 de octubre de 2014

Resolució DOCV 23/24-10-2014

Al DOCV num. 7388  de 24-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Política Lingüística, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/24/pdf/2014_9650.pdf

Al DOCV num. 7387  de 23-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2014, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual es convoquen els premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/23/pdf/2014_9476.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de selecció de centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a la gestió autònoma de programes anuals de formació permanent del professorat de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/23/pdf/2014_9544.pdf

21 de octubre de 2014

Resolució DOCV 15/21-10-2014

Al DOCV num. 7385  de 21-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'admissió i matrícula en cicles formatius de Formació Professional establits a l'empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, d'aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació convocats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/21/pdf/2014_9498.pdf


Al DOCV num. 7384  de 20-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental del contracte-programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/20/pdf/2014_9432.pdf


Al DOCV num. 7383  de 17-10-2014 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritzen, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, els centres que figuren en l'annex d'esta resolució.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/17/pdf/2014_9385.pdf


Al DOCV num. 7381  de 15-10-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental del contracte-programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/15/pdf/2014_9320.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per la Resolució de 16 d'abril de 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/15/pdf/2014_9319.pdf

14 de octubre de 2014

Resolucions DOCV 8/14-10-2014

Al DOCV num. 7380  de 14-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 177/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprés, pertanyent a la família profesional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9273.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 178/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Interactiu, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9274.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 179/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Animació, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9275.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 180/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9276.pdf


Al DOCV num. 7379  de 13-10-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de setembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/13/pdf/2014_9247.pdf
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/13/pdf/2014_9249.pdf


Al DOCV num. 7377  de 08-10-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juliol de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental del contracte programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/08/pdf/2014_9097.pdf

7 de octubre de 2014

Resolució DOCV 3/7-10-2014

Al DOCV num. 7376  de 07-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 82/2014, de 2 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/07/pdf/2014_9046.pdf

Al DOCV num. 7374  de 03-10-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/03/pdf/2014_8859.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde 31/2013, de 26 d'abril.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/03/pdf/2014_8860.pdf