27 de octubre de 2015

Resolució DOCV 21/27-10-2015

Al DOCV num. 7644  de 27-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    ORDRE 17/2015, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/27/pdf/2015_8671.pdf


Al DOCV num. 7642  de 23-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental del contracte programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenvolupament de programes de compensació educativa, l'assignació de recursos als centres de titularitat pública i la convocatòria d'ajudes econòmiques als centres privats concertats, per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/23/pdf/2015_8519.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental del contracte-programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenvolupament de programes de compensació educativa, per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/23/pdf/2015_8520.pdf

Al DOCV num. 7641  de 22-10-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2015, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual s'amplia i es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2015-2016 en centres públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/22/pdf/2015_8367.pdf


Al DOCV num. 7640  de 21-10-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocat per mitjà de l'Ordre 47/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/21/pdf/2015_8494.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés als cossos docents de mestres, professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats a través de les ordres 45/2015 i 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/21/pdf/2015_8495.pdf

19 de octubre de 2015

Resolució DOCV 15/19-10-2015

Al DOCV num. 7638  de 19-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/19/pdf/2015_8395.pdf

Al DOCV num. 7637  de 16-10-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/16/pdf/2015_8243.pdf


Al DOCV num. 7636  de 15-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de selecció de centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a la gestió autònoma de programes anuals de formació permanent del professorat de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/15/pdf/2015_8309.pdf

14 de octubre de 2015

Noves revistes

Hem rebut les darreres numeros de les revistes "Guix : elements d'acció educativa" i "Cuadernos de pedagogía" que podeu consultar a la biblioteca a l'horari habitual. Si no podeu vindre a la bca a l'horari que té, podeu contactar amb mi a la direcció: bibliosagunt@gmail.com i mirarem d'atendre les vostres necessitats. 

Resolucions DOCV 2/14-10-2015

Al DOCV num. 7635  de 14-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels coneixements de valencià per als empleats públics de l'Administració de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/14/pdf/2015_8293.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per la Resolució de 21 de maig de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/14/pdf/2015_8250.pdfAl DOCV num. 7628  de 02-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'autoritza la posada en marxa de cursos monogràfics i l'oferta formativa complementària dels ensenyaments d'idiomes de règim especial, que s'oferiran en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/02/pdf/2015_7992.pdf

1 de octubre de 2015

Noves revistes

Hem rebut les darreres numeros de les revistes "Guix d'Infantil" i "Articles" que podeu consultar a la biblioteca. 

Resolucions DOCV 16-09/01/10-2015

Al DOCV num. 7627  de 01-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    ORDRE 11/2015, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs públic d'assignacions i ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenvolupament del currículum durant el curs acadèmic 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/01/pdf/2015_7964.pdf
    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2015, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris i proves conduents a l'obtenció de la titulació administrativa de Capacitació lingüística per a l'Ensenyament en Valencià adreçada a les persones que hagen participat en el procés selectiu convocat per l'Ordre 45/2015 i l'Ordre 46/2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/01/pdf/2015_7885.pdf

Al DOCV num. 7624  de 28-09-2015 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius per a l'ingrés en els cossos docents dels aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7761.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos mestres, en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 45/2015, de 4 de maig, per a l'adquisició de noves especialitats.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7755.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de professors d'Ensenyança Secundària i en el cos de professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 46/2015, de 4 de maig, per a l'adquisició de noves especialitats.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7758.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regularitzen els imports dels bons infantils no justificats en el període de gener a juny del curs escolar 2014-2015 corresponents a les ajudes concedides per la Resolució de 30 d'octubre de 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7873.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d'eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7883.pdf


Al DOCV num. 7623  de 25-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es reconeixen les entitats que acrediten competència en llengües estrangeres i que han superat el procés de reconeixement en els mesos de juny i juliol de 2015, en virtut del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, i d'acord amb la Resolució de 24 de novembre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement d'entitats que acrediten competència lingüística en llengües estrangeres en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/25/pdf/2015_7819.pdf


Al DOCV num. 7621  de 23-09-2015 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos de mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7667.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7668.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 48/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7669.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    ORDRE 8/2015, de 21 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que modifica l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar i s'aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-16

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7730.pdf

Al DOCV num. 7620  de 22-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la fase de centre docent i la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XVI Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/22/pdf/2015_7677.pdf

Al DOCV num. 7619  de 21-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de juliol de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Ordre 57/2015, de 21 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/21/pdf/2015_7672.pdf

Al DOCV num. 7617  de 17-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de contracte programa, subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa, en els quals s'inclou el desenvolupament de programes de compensació educativa, l'assignació de recursos als centres de titularitat pública i la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats, per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/17/pdf/2015_7553.pdf

Al DOCV num. 7616  de 16-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i de Política Educativa, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/16/pdf/2015_7568.pdf