23 de junio de 2015

Resolució DOCV 17/23-06-2015

Al DOCV num. 7553  de 22-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 66/2015, de 18 de juny de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Orde 51/2012, d'1 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la constitució i el funcionament de la borsa per a l'exercici temporal de llocs de treball del cos d'inspectors d'educació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/22/pdf/2015_5867.pdf

Al DOCV num. 7552  de 19-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 49/2015, de 14 de maig, per la qual es modifiquen aspectes de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5794.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2015, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5843.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació, per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i les ensenyances esportives de grau mitjà de Vela al Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5738.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de Centres i Personal Docent, per la qual s'aproven instruccions per al curs 2015-2016 en matèria d'organització i funcionament dels centres d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5733.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2015, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels servicis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5734.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5735.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5736.pdf


Al DOCV num. 7551  de 18-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocats per l'Orde 45/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5763.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l'Orde 46/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5765.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària, convocat per Orde 47/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5767.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomena el tribunal que ha de jutjar el procediment selectiu d'accés a cos d'inspectors d'educació, convocat per Orde 48/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5768.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per al curs d'ensenyances esportives de grau superior en l'especialitat de Futbol i de grau superior en l'especialitat de Vela en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5740.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5770.pdf


Al DOCV num. 7550  de 17-06-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 64/2015, de 12 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i regulen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5737.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedixen els premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5474.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'establixen les condicions per a ser usuari del servici de transport escolar col·lectiu per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5726.pdf

16 de junio de 2015

Resolució DOCV 10/16-06-2015

Al DOCV num. 7549  de 16-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 90/2015, de 12 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de Música i es regula l'accés a estes ensenyances, i s'incorpora al catàleg de titulacions l'especialitat Cant Valencià.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/16/pdf/2015_5651.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promouen, a la Comunitat Valenciana, distints procediments per a l'avaluació i l'acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides per mitjà de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional Servicis Socioculturals i a la Comunitat, qualificació SSC567_3, informador juvenil.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/16/pdf/2015_5644.pdfAl DOCV num. 7548  de 15-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 63/2015, de 12 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Orde 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/15/pdf/2015_5640.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Orde 79/2014, de 25 de setembre.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/15/pdf/2015_5543.pdf

Al DOCV num. 7546  de 12-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional convocats per Orde 46/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5584.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària, convocat per Orde 47/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5585.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocat per Orde 45/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5586.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5587.pdf


Al DOCV num. 7545  de 11-06-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/11/pdf/2015_5513.pdf

Al DOCV num. 7544  de 10-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

http://www.gva.es/downloads/publicados/2015_5410.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2015, conjunta de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es regula l'accés a l'oferta de formació permanent del professorat i l'assignació de crèdits per la participació en les esmentades activitats al personal docent dels centres de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5330.pdf

9 de junio de 2015

Resolucions DOCV 4/9-06-2015

Al DOCV num. 7541  de 05-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de maig 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/05/pdf/2015_5237.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/05/pdf/2015_5238.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2015-2016 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de suprimit o desplaçat

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/05/pdf/2015_5239.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca els aspirants no exempts a la realització de la prova d'espanyol per a estrangers i es nomena el tribunal que ha de jutjar la prova prèvia d'espanyol per a estrangers, en el marc dels procediments selectius a cossos docents convocats per l'Orde 45/2015, de 26 d'abril, i per l'Orde 46/2015, de 26 d'abril.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/05/pdf/2015_5279.pdf

3 de junio de 2015

Resolucions DOCV 27-05/3-06-2015


Al DOCV num. 7539  de 03-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 60/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Energias Renovables

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/03/pdf/2015_5081.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 62/2015, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/03/pdf/2015_5226.pdf


Al DOCV num. 7538  de 02-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 58/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Artista Faller i Construcció d'Escenografies.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_5053.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 59/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Fusteria i Moble

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_5062.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 61/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Disseny i Moblament.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_5082.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promouen a la Comunitat Valenciana diverses convocatòries específiques per a l'avaluació i acreditació de la competència professional adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació en distintes famílies professionals, a proposta de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana (CIERVAL)

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_4774.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, de manera experimental l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en distintes famílies i àrees professionals, a través de diversos procediments oberts de manera permanent durant un any natural.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_4772.pdf


Al DOCV num. 7537  de 01-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de les ensenyances esportives de règim especial corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/01/pdf/2015_5051.pdf

Al DOCV num. 7536  de 29-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i els ens locals que impartixen programes formatius de qualificació professional bàsica als corresponent instituts d'Educació Secundària o centres integrats de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/29/pdf/2015_5035.pdf


Al DOCV num. 7535  de 28-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocat per Orde 45/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/28/pdf/2015_4998.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/28/pdf/2015_4999.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/28/pdf/2015_5000.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/28/pdf/2015_5001.pdf

Al DOCV num. 7536  de 27-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 57/2015, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/27/pdf/2015_4798.pdf