16 de diciembre de 2014

Noves revistes

Hem rebut el número 451 de la revista "Cuadernos de pedagogía". Que podeu consultar a la biblioteca.

Resolucions DOCV 11/16-12-2014

Al DOCV num. 7424  de 16-12-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 219/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Consell Valencià de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/16/pdf/2014_11495.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de desembre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per Resolució de 22 d'octubre de 2014, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/16/pdf/2014_11485.pdf


Al DOCV num. 7423  de 15-12-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d'ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/15/pdf/2014_11324.pdf


Al DOCV num. 7422  de 12-12-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/12/pdf/2014_11310.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per Resolució de 22 d'octubre de 2014, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/12/pdf/2014_11342.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'acorda iniciar el procediment de determinació de la llengua base en els centres públics d'Educació Infantil de 2n cicle i d'Educació Primària, i es dicten els terminis i els termes per a la realització de la campanya informativa i la consulta als representants legals de l'alumnat en estos centres

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/12/pdf/2014_11374.pdf


Al DOCV num. 7421  de 11-12-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 88/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega el procediment d'autorització del projecte lingüístic de centre establit en el Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l'ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/11/pdf/2014_11309.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'1 de desembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, complementària a la Resolució de 14 d'octubre de 2014, per la qual s'autoritza la impartició dels cursos preparatoris de les proves d'accés en el curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/11/pdf/2014_11256.pdf

9 de diciembre de 2014

Resolucions DOCV 3/9-12-2014

Al DOCV num. 7419  de 09-12-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol l'assignació de recursos econòmics als centres de titularitat pública i la concessió d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats autoritzats per a desenrotllar el projecte experimental de contracte-programa, subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/09/pdf/2014_11168.pdfAl DOCV num. 7416  de 03-12-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el Programa Experimental de Coordinació Horària, dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament les ensenyances professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/03/pdf/2014_11055.pdf

2 de diciembre de 2014

Resolucions DOCV 1/2-12-2014

Al DOCV num. 7415  de 02-12-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    ORDE 20/2014, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'establixen les normes que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal al servici de l'Administració de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/02/pdf/2014_10998.pdf

28 de noviembre de 2014

Resolucions DOCV 26/28-11-2014

Al DOCV num. 7413  de 28-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa en escoles de música per a afavorir l'èxit escolar a través de l'educació musical durant el curs acadèmic 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/28/pdf/2014_10899.pdf

Al DOCV num. 7411  de 26-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix el procediment per al reconeixement d'entitats que acrediten competència lingüística en llengües estrangeres en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana l'any 2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/26/pdf/2014_10815.pdf


25 de noviembre de 2014

Resolucions DOCV 19/25-11-2014

Al DOCV num. 7410  de 25-11-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, complementària a la Resolució de 14 d'octubre de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritza la impartició dels cursos preparatoris de les proves d'accés en el curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/25/pdf/2014_10741.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2014, de la Direcció General Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de formació professional inicial del sistema educatiu corresponent a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica i Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/25/pdf/2014_10793.pdf


Al DOCV num. 7408  de 21-11-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes per als centres d'Educació Especial, les unitats d'Educació Especial en centres ordinaris i els centres d'acció educativa singular (CAES), de titularitat de corporacions locals i privats concertats, per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic en el curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/21/pdf/2014_10694.pdf

Al DOCV num. 7407  de 20-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 87/2014, de 18 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen normes en relació amb les eleccions a òrgans de representació del personal docent no universitari al servici de la Generalitat que se celebraran en 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/20/pdf/2014_10645.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del programa per al desenrotllament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/20/pdf/2014_10406.pdf

18 de noviembre de 2014

Resolució DOCV 12/18-11-2014

Al DOCV num. 7405  de 18-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 79/2014, de 25 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/18/pdf/2014_10588.pdf

Al DOCV num. 7404  de 17-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2014, del director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es nomenen els membres de la comissió mixta prevista en l'Orde 20/2011, de 24 d'octubre, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/17/pdf/2014_10439.pdf    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'inicia el procediment de sol·licitud d'incorporació al sistema de carrera professional horitzontal.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/17/pdf/2014_10543.pdf

Al DOCV num. 7403  de 14-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    ORDE 19/2014, de 12 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el procediment electrònic per a l'accés al sistema de carrera professional horitzontal.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/14/pdf/2014_10484.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de novembre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Orde 79/2014, de 25 de setembre.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/14/pdf/2014_10480.pdf


Al DOCV num. 7402  de 13-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2014, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual s'amplia el termini de presentació de candidatures i documentació dels premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10150.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10235.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10237.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per la Resolució de 16 d'abril de 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10431.pdf


Al DOCV num. 7401  de 12-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/12/pdf/2014_10322.pdf

11 de noviembre de 2014

Resolucions DOCV 05/11-11-2014

Al DOCV num. 7399  de 10-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    DECRET 186/2014, de 7 de novembre del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/10/pdf/2014_10253.pdf
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 86/2014, de 5 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix el procediment per a l'assignació de recursos econòmics als centres de titularitat pública, i es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats, autoritzats per al desenrotllament del projecte experimental de contracte-programa, subscrit entre els centres i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/10/pdf/2014_10212.pdf

Al DOCV num. 7398  de 07-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica convocades per l'Orde 79/2014, de 25 de setembre.


http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/07/pdf/2014_10148.pdf


Al DOCV num. 7396  de 05-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ conjunta de 30 d'octubre de 2014, del director general de l'Esport i del director general de la Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoca la campanya d'activitats nàutiques de la Generalitat «A la Mar 2015», la qual inclou el Programa Blau.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/05/pdf/2014_10045.pdf

4 de noviembre de 2014

Noves revistes

Hem rebut el número 77 de la revista "Guix d'infantil" i el número 408 de la revista "Guix : elements d'acció educativa". Que podeu consultar a la biblioteca.


 

Resolucions DOCV 27-10/4-11 de 2014

Al DOCV num. 7395  de 04-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 185/2014, de 31 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen vint currículums corresponents als cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/04/pdf/2014_9990.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i els centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/04/pdf/2014_10010.pdf

Al DOCV num. 7394  de 03-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual són convocats els candidats preinscrits que van quedar en llista d'espera o que van resultar exclosos per no aportar la documentació justificativa de mèrits i requisits, en la convocatòria oberta per Resolució de 30 de maig de 2013, de la mateixa direcció general, per a continuar el procediment de reconeixement de competències professionals adquirides per experiència laboral en la família professional de Servicis Socioculturals i a la Comunitat, àrea d'Assistència Social, i en família professional de Sanitat

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/03/pdf/2014_9885.pdf

Al DOCV num. 7392 de 30-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9734.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9738.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9754.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis de la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XV Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9819.pdf


Al DOCV num. 7391 de 29-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/29/pdf/2014_9806.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 d'octubre de 2014, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual es convoquen els premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/29/pdf/2014_9818.pdfAl DOCV num. 7389 de 27-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat


http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/27/pdf/2014_9729.pdf

24 de octubre de 2014

Resolució DOCV 23/24-10-2014

Al DOCV num. 7388  de 24-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Política Lingüística, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/24/pdf/2014_9650.pdf

Al DOCV num. 7387  de 23-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2014, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual es convoquen els premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/23/pdf/2014_9476.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de selecció de centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a la gestió autònoma de programes anuals de formació permanent del professorat de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/23/pdf/2014_9544.pdf

21 de octubre de 2014

Resolució DOCV 15/21-10-2014

Al DOCV num. 7385  de 21-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'admissió i matrícula en cicles formatius de Formació Professional establits a l'empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, d'aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació convocats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/21/pdf/2014_9498.pdf


Al DOCV num. 7384  de 20-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental del contracte-programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/20/pdf/2014_9432.pdf


Al DOCV num. 7383  de 17-10-2014 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritzen, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, els centres que figuren en l'annex d'esta resolució.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/17/pdf/2014_9385.pdf


Al DOCV num. 7381  de 15-10-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental del contracte-programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/15/pdf/2014_9320.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per la Resolució de 16 d'abril de 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/15/pdf/2014_9319.pdf

14 de octubre de 2014

Resolucions DOCV 8/14-10-2014

Al DOCV num. 7380  de 14-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 177/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprés, pertanyent a la família profesional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9273.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 178/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Interactiu, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9274.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 179/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Animació, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9275.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 180/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9276.pdf


Al DOCV num. 7379  de 13-10-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de setembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/13/pdf/2014_9247.pdf
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/13/pdf/2014_9249.pdf


Al DOCV num. 7377  de 08-10-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juliol de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental del contracte programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/08/pdf/2014_9097.pdf

7 de octubre de 2014

Resolució DOCV 3/7-10-2014

Al DOCV num. 7376  de 07-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 82/2014, de 2 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/07/pdf/2014_9046.pdf

Al DOCV num. 7374  de 03-10-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/03/pdf/2014_8859.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde 31/2013, de 26 d'abril.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/03/pdf/2014_8860.pdf

30 de septiembre de 2014

Resolució DOCV mes de setembre

Al DOCV num.  7371 de 30-09-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2014, del subsecretari d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'insta la publicació de l'acord d'encàrrec de gestió entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a la construcció de centres docents públics

http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/30/pdf/2014_8647.pdf


Al DOCV num.  7370 de 29-09-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 79/2014, de 25 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/29/pdf/2014_8783.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de la relació nominal del personal docent als centres sol·licitants de l'ajuda econòmica per a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/29/pdf/2014_8759.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de convocatòria d'eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/29/pdf/2014_8769.pdf

Al DOCV num.  7362 de 17-09-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por la que se convoca la fase de centro docente y la fase autonómica de la Comunitat Valenciana del XV Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/17/pdf/2014_8377.pdf

Al DOCV num.  7360 de 15-09-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 148/2014, de 12 de setembre, del Consell, de modificació del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l'accés a estes ensenyances, i s'incorpora al catàleg d'especialitats la Dolçaina

http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/15/pdf/2014_8367.pdf
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/15/pdf/2014_8370.pdf

25 de julio de 2014

Resolucions DOCV 30/06-25/07-2014

Al DOCV num.   de 30-06-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

DECRET 99/2014, de 27 de juny, del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyança

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6099.pdf


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es modifica l'annex IV-a de la Resolució de 22 d'abril de 2014, per la qual es convoca el procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica que presta servicis en els centres docents públics dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat.

    http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6027.pdf


        Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 d'abril de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica que presta servicis en els centres docents públics dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat

    http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6023.pdf

        Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de juny de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places de funcionaris docents del cos de mestres convocat per la Resolució de 8 de novembre de 2013.

    http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6026.pdf

        Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions referents a l'adopció de llibres de text i la resta de materials curriculars d'Educació Primària durant el curs escolar 2014-2015

    http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6042.pdf

        Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions referents a les dates de les proves i avaluacions extraordinàries als centres de formació de persones adultes de la Comunitat Valenciana.

    http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6043.pdf

Al DOCV num.   de 3-07-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 54/2014, d'1 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'acreditació i valoració de les activitats de formació permanent i altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyança que realitzen els funcionaris docents que impartixen ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/03/pdf/2014_6204.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 53/2014, 1 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/03/pdf/2014_6203.pdf

Al DOCV num.   de 4-07-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 56/2014, d'1 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/04/pdf/2014_6220.pdf

Al DOCV num.   de 7-07-2014 es recull les següents resolucions:


DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/07/pdf/2014_6347.pdf

Al DOCV num.   de 9-07-2014 es recull les següents resolucions:

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el funcionament d'una unitat específica per a facilitar la integració social de l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns permanents o temporals de la personalitat o de la conducta

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/09/pdf/2014_6172.pdf

Al DOCV num.   de 14-07-2014 es recull les següents resolucions:

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establix el model de consell orientador per a l'alumnat que haja cursat Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana durant el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/14/pdf/2014_6604.pdf

Al DOCV num.   de 18-07-2014 es recull les següents resolucions:

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual es publica la relació d'especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2014- 2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/18/pdf/2014_6802.pdfAl DOCV num.  7321 de 21-07-2014 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de contracte programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa, en els quals s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/21/pdf/2014_6787.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2014-2015 impartisquen cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/21/pdf/2014_6878.pdf

Al DOCV num.  7322 de 22-07-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 15 de juliol de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de contracte-programa, subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa, en els quals s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/22/pdf/2014_6927.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2014, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació, per la qual es publica la convocatòria d'admissió d'alumnat per al curs 2014-2015 en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica (FPB) i en els programes de qualificació professional inicial (PQPI), sostinguts amb fons públics, en centres docents de l'àmbit competencial de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/22/pdf/2014_6899.pdf

Al DOCV num.  7323 de 23-07-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva del procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica que presta servicis en centres docents públics dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/23/pdf/2014_6829.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2014, del director general de l'Esport, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes a centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport durant el curs escolar 2013-2014 i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/23/pdf/2014_6906.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/23/pdf/2014_6915.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/23/pdf/2014_6922.pdf


Al DOCV num.  7324 de 24-07-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2014, del director general de l'Esport, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades a entitats inscrites i que participen en el nivell d'iniciació al rendiment en els XXXII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/24/pdf/2014_7034.pdf

17 de junio de 2014

Noves revistes

Hem rebut el número 446 de la revista "Cuadernos de pedagogía". Que la podeu consultar a la biblioteca.

Foto cubierta


Resolucions DOCV 12/17-06-2014

Al DOCV num. 7297  de 17-06-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 45/2014, de 12 de juny de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris mantinguts amb fons públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/17/pdf/2014_5507.pdf

Al DOCV num. 7296  de 16-06-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per al desplegament, durant el curs escolar 2013-2014, de l'Acord de 2 de juliol de 2004, entre la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, pel qual s'encarrega a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en esta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyances de formació professional que permeten l'accés als carnets esmentats

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/16/pdf/2014_5489.pdf

Al DOCV num. 7292  de 12-06-2014 es recull les següents resolucions:


RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2014, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, i Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances esportives de règim especial durant el curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/12/pdf/2014_5343.pdf

10 de junio de 2014

Resolució DOCV 5/6-06-2014

Al DOCV num.  7289 de 05-06-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 42/2014, de 3 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els procediments per a l'autorització als centres sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte-programa subscrit entre estos centres i l'Administració educativa, en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/05/pdf/2014_5079.pdf

Al DOCV num.  7290 de 06-06-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5041.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5048.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es modifiquen i corregixen en la Resolució de 12 de novembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5085.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de futbol i de futbol sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5086.pdf

3 de junio de 2014

Resolucions DOCV 29/30-05-2014

Al DOCV num.  7280 de 23-05-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/23/pdf/2014_4602.pdf

Al DOCV num. 7281  de 26-05-2014 es recull les següents resolucions:

 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 70/2014, de 23 de maig, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'any 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/26/pdf/2014_4669.pdf

27 de mayo de 2014

Noves revistes


Hem rebut el número 445 de maig de la revista "Cuadernos de pedagogía", que podeu consultar en la biblioteca


Foto cubierta
També hem rebut  el número 007 de la revista "Dotze18"Resolucions DOCV 23/26-05-2014

Al DOCV num.  7280 de 23-05-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/23/pdf/2014_4602.pdf

Al DOCV num. 7281  de 26-05-2014 es recull les següents resolucions:

 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 70/2014, de 23 de maig, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'any 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/26/pdf/2014_4669.pdf

20 de mayo de 2014

Resolucions DOCV 14/16-05-2014

Al DOCV num.  7273 de 14-05-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/14/pdf/2014_4219.pdf

Al DOCV num. 7275  de 16-05-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 30/2014, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica i d'Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/16/pdf/2014_4276.pdf

13 de mayo de 2014

Revista Guix

Hem rebut a la biblioteca el número 403 de març de la revista " Guix : elements d'acció educativa".Revista Articles

Hem rebut el número 62 de gener-març de la revista "Articles de didàctica de la llengua i de la literatura", que podeu consultar en la biblioteca


Resolucions DOCV 9-05-2014

Al DOCV num. 7270  de 09-05-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places de funcionaris docents del cos de mestres convocat per Resolució de 8 de novembre de 2013

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/09/pdf/2014_4055.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny convocat per Resolució de 8 de novembre 2013

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/09/pdf/2014_4057.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 28/2014, de 6 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares de l'alumnat, realitzades per les associacions de mares i pares de l'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/09/pdf/2014_4058.pdf

6 de mayo de 2014

Resolucions DOCV 30-04-2014

Al DOCV num. 7264  de 30-04-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica que presta servicis en els centres docents públics dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/30/pdf/2014_3701.pdf

29 de abril de 2014

Resolucions DOCV 17/29-04-2014

Al DOCV num. 7257  de 17-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 14 de febrer de 2014, que modifica el catàleg d'unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial, de titularitat de la Generalita

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/17/pdf/2014_3528.pdf

Al DOCV num. 7260  de 24-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/24/pdf/2014_3543.pdf


Al DOCV num. 7261  de 25-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

    RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2014, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb Les Corts, per la qual es disposa la publicació de l'addenda per la qual es prorroga el conveni de col·laboració subscrit el 16 de desembre de 2011 entre el Ministeri d'Educació i la Generalitat per al finançament de places públiques del primer cicle d'Educació Infantil en el marc del Pla Educa3 l'any 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/25/pdf/2014_3723.pdf

Al DOCV num. 7263  de 29-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 25/2014, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per mitjà de la qual es publica la línia pressupostària per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial, convocats per l'Orde 56/2013, de 6 de juny de 2013, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV 7042, 10.06.2013)

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/29/pdf/2014_3649.pdf

16 de abril de 2014

Resolucions DOCV 9/15-04-2014

Al DOCV num. 7251  de 09-04-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen els funcionaris docents del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques vinculats a les ensenyances superiors de Música i Dansa a les noves especialitats creades pel Reial Decret 427/2013

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/09/pdf/2014_3028.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/09/pdf/2014_3040.pdf

Al DOCV num. 7252  de 10-04-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2014-2015 aplicaran l'Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix l'organització, estructura i funcionament d'un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/10/pdf/2014_3125.pdf

Al DOCV num. 7253  de 11-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2014-2015, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/11/pdf/2014_3196.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2014-2015, per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat, i per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalita

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/11/pdf/2014_3198.pdf

Al DOCV num. 7255  de 15-04-2014 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regularitzen els imports dels bons infantils no justificats del període de setembre a desembre del curs escolar 2013-2014 concedits per Resolució de 17 d'octubre de 2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/15/pdf/2014_3230.pdf

8 de abril de 2014

Resolucions DOCV 02/04-04-2014

Al DOCV num.  7246  de 02-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de març de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual se substituïxen membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/02/pdf/2014_2726.pdf

Al DOCV num.  7247  de 03-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 19/2014, de 26 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes a centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport durant el curs escolar 2013-2014 i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre, i s'aproven les bases per les quals es regiran

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/03/pdf/2014_2769.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en relació amb l'escolarització de l'alumnat els pares dels quals no conviuen per motius de separació, divorci o situació anàloga.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/03/pdf/2014_2838.pdf

Al DOCV num.  7248  de 04-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2014-2015 en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/04/pdf/2014_2955.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2014-2015, per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat, i per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/04/pdf/2014_2956.pdf

1 de abril de 2014

Resolucions DOCV 27-03 i 01-03-2014

Al DOCV num. 7245  de 01-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 de març de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es publica el llistat definitiu de centres educatius que en el curs 2014-15 podran rebre un auxiliar de conversa en llengua estrangera

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/01/pdf/2014_2678.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de març de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2013-2014 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana i els centres que han quedat exclosos.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/01/pdf/2014_2732.pdf

Al DOCV num. 7242  de 27-03-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de març de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/27/pdf/2014_2614.pdf

25 de marzo de 2014

Resolucions DOCV 24/25-03-2014

Al DOCV num. 7239  de 24-03-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 de març de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/24/pdf/2014_2394.pdf


Al DOCV num. 7240  de 25-03-2014 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 17 de març de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional.


http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/25/pdf/2014_2474.pdf

21 de marzo de 2014

Resolucions DOCV 10/11-03-2014

Al DOCV num. 7230  de 10-03-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de juliol de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2013-2014 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/10/pdf/2014_2000.pdf

Al DOCV num. 7231  de 11-03-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2014, del director general de l'Esport, per la qual convoca el Programa de Formació Permanent 2014 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/11/pdf/2014_1768.pdf

Resolucions DOCV 27-02-2014 a 04-03-2014

Al DOCV num.  7226 de 04-03-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es concedixen els premis professionals de Música i de Dansa de la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana corresponents al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/04/pdf/2014_1704.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten les instruccions que regulen la matrícula telemàtica en la prova perquè les persones majors de 18 anys d'edat puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/04/pdf/2014_1742.pdf

Al DOCV num.  7225 de 03-03-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de cicle inicial i cicle final de grau mitjà de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/03/pdf/2014_1753.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per al curs intensiu d'ensenyances esportives de grau superior en l'especialitat de Futbol en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/03/pdf/2014_1756.pdf


DOCV n. 7224 de fecha 28-02-2014

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2014, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional de grau mitjà i grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/28/pdf/2014_1729.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2014, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional de grau mitjà i grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/28/pdf/2014_1730.pdf


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2014, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional de grau mitjà i grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/28/pdf/2014_1731.pdfAl DOCV num.  7223 de 27-02-2014 es recull les següents resolucions:


    Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de juliol de 2013, de la Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia, per la qual s'establixen els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/27/pdf/2014_1705.pdf

Resolucions DOCV 12-03-2014

Al DOCV num. 7232  de 12-03-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2014-2015 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana i els centres que han quedat exclosos.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/12/pdf/2014_1945.pdf

25 de febrero de 2014

Resolucions DOCV 25-02-2014

Al DOCV num. 7221  de 25-02-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es deixa sense efectes l'adscripció, per a l'escolarització de l'alumnat, de centres privats amb ensenyances concertades d'Educació Primària a centres privats amb ensenyances concertades d'Educació Secundària Obligatòria

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/25/pdf/2014_1576.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es modifiquen les resolucions de 8 de març de 2002, 25 de febrer de 2003, 29 d'abril de 2003, 9 març de 2004, 22 de març de 2005, 27 d'abril de 2005, 11 de març de 2008, 21 de febrer de 2011, i 29 de febrer de 2012, per les quals s'adscriuen centres que impartixen ensenyances d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària als efectes de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/25/pdf/2014_1587.pdf