29 de febrero de 2012

Resolució DOCV 29-02-2012

Al DOCV num. 6724  de 29-02-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2012-2013 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/29/pdf/2012_1988.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es complementen els annexos de la Resolució de 15 de juliol de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, modificació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/29/pdf/2012_1738.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2012, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres sostinguts amb fons públics als quals en el curs 2012-2013 s'assignaran auxiliars de conversa en llengües estrangeres

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/29/pdf/2012_2115.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es regula l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL(+14), als centres d'Educació Secundària, de formació de persones adultes i a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana i s'estableixen els requisits per a la seua aplicació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/29/pdf/2012_2119.pdf
 

27 de febrero de 2012

Resolucions BOE 27-02-2012

Al BOE num.   de 27-02-2011 es recull les següents resolucions:

Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.

www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2755.pdf

Orden ECD/341/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Excavaciones y Sondeos.

Orden ECD/342/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles.

Orden ECD/343/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Impresión Gráfica.

Orden ECD/344/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar.


Resolucions DOCV 27-02-2012

Al DOCV num. 6722  de 27-02-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es disposa la publicació del nomenament de determinats membres dels consells socials de determinats centres integrats públics de formació professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/27/pdf/2012_1731.pdf

23 de febrero de 2012

Resolucions DOCV 23-02-2012

Al DOCV num.  6720 de 23-02-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, per al curs 2011-2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/23/pdf/2012_1573.pdf

22 de febrero de 2012

Resolucions DOCV 22-02-2012

Al DOCV num.  6719 de 22-02-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es regula l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL(+14), als centres d'Educació Secundària, de Formació de Persones Adultes i a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana i s'establixen els requisits per a la seua aplicació.


http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/22/pdf/2012_1733.pdf

20 de febrero de 2012

Resolucions DOCV 20-02-2012

Al DOCV num. 6717  de 20-02-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat, per la qual es convoca procediment de provisió de places de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació que depenen de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana


 http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/20/pdf/2012_1666.pdf

17 de febrero de 2012

Al DOCV num. 6716  de 17-02-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria de Educación, Formación y Empleo - Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ conjunta de 17 de gener de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual s'encomana a la Subdirecció General de Política Lingüística de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport l'expedició dels certificats de Capacitació en Valencià i dels diplomes de Mestre, en relació a l'obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l'ús vehicular del valencià en tots els nivells d'ensenyament no universitari

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/17/pdf/2012_1474.pdf
 

15 de febrero de 2012

Resolució DOCV 15-02-2012

Al DOCV num.  6714 de 15-02-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors d'educació accidentals en règim de comissió de servicis

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/15/pdf/2012_1302.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2012, de la consellera d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007, en execució de la Sentència número 1024/2010, de 24 de setembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/15/pdf/2012_1247.pdf

13 de febrero de 2012

Resolucions DOCV 13-02-2012

Al DOCV num. 6712  de 13-02-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'obri el termini d'audiència als participants en el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per l'Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, en relació amb les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar-hi.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/13/pdf/2012_1167.pdf

9 de febrero de 2012

Resolucions DOCV 09-02-2012

Al DOCV num. 6710  de 09-02-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 5/2012, de 26 de gener, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/09/pdf/2012_1197.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'implanten i se suprimixen determinades ensenyances en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional


http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/09/pdf/2012_1030.pdf

7 de febrero de 2012

Disposicions BOE 07-02-2012

Al BOE num.   de 07-02-2012 es recull les següents resolucions:

Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, por la que se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1825.pdf

6 de febrero de 2012

Resolucions BOE 06-02-2012

Al BOE num.   de 04-02-2012 y de 06-02-2012 es recull les següents resolucions:

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación Infantil en el marco del Plan Educa3, en el año 2011

www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1777.pdf

Orden ECD/174/2012, de 24 de enero, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior

www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1727.pdf

Resolucions DOCV 06-02-2012

Al DOCV num. 6707  de 06-02-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/06/pdf/2012_1119.pdf

2 de febrero de 2012

Disposicions BOE 02-02-2012

Al BOE num.   de 02-02-2011 es recull les següents resolucions:

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Presidencia de Programas Educativos Europeos, por la que se convocan ayudas destinadas a organizar visitas de estudio.

www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1622.pdf

Resolución de 11 de enero de 2012, del Museo Nacional del Prado, por la que se convocan becas para la formación de especialistas y el fomento de la investigación en determinadas áreas del Museo.

www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1626.pdf

Disposicions DOCV 02-02-2012

Al DOCV num. 6705  de 02-02-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes a la Comunitat Valenciana corresponent al curs acadèmic 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/02/pdf/2012_821.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de gener de 2012, del subsecretari de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/02/pdf/2012_954.pdf

Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove


RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2012, del director general de Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es fa pública la convocatòria de la Campanya de Temps Lliure Juvenil, en la modalitat d'oferta concertada per a l'any 2012


http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/02/pdf/2012_872.pdf

1 de febrero de 2012

Resolucions DOCV 01-02-2012

Al DOCV num. 6704  de 01-02-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 4/2012, de 12 de gener, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/01/pdf/2012_904.pdf

Universitat Cardenal Herrera - CEU

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2012, de la Universitat Cardenal Herrera-CEU, per la qual es publica la modificació de la denominació del Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per la de Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, i la modificació del seu pla d'estudis


http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/01/pdf/2012_816.pdf