26 de mayo de 2015

Resolucions DOCV 20/26-05-2015

Al DOCV num. 7533  de 26-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres convocat per Resolució de 16 d'octubre 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/26/pdf/2015_4779.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica la Resolució de 31 de març de 2015 i es publica novament el catàleg d'unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes, dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial, de titularitat de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/26/pdf/2015_4796.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/26/pdf/2015_4799.pdf

Al DOCV num. 7531  de 22-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 53/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Vídeo Discjòquei i So

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/22/pdf/2015_4622.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 54/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Construcció.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/22/pdf/2015_4623.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/22/pdf/2015_4752.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 maig de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es reconeix d'interés formatiu i pedagògic l'activitat realitzada pels tutors dels auxiliars de conversa durant el curs 2014-15

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/22/pdf/2015_4537.pdf

19 de mayo de 2015

Noves revistes

Hem rebut les darreres números de les revistes, "Cuadernos de Pedagogía" i "Guix d'infantil" que podeu consultar a la biblioteca.
 

Resolució DOCV 13/19-05-2015

Al DOCV num. 7528  de 19-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 52/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els procediments per a l'autorització als centres sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte programa subscrit entre estos centres i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa, així com per a l'assignació de recursos als centres de titularitat pública i la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats, per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/19/pdf/2015_4611.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 51/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares de l'alumnat, realitzades per les associacions de mares i pares de l'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/19/pdf/2015_4608.pdf

Al DOCV num. 7526  de 15-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 49/2015, de 14 de maig , de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/15/pdf/2015_4473.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyances artístiques professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/15/pdf/2015_4435.pdf

12 de mayo de 2015

Resolucions DOCV 6/12-05-2015

Al DOCV num. 7523  de 12-05-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 16 d'octubre 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/12/pdf/2015_4199.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació, convocat per Resolució de 16 d'octubre 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/12/pdf/2015_4200.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2015, del director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establixen les seus de realització per a la convocatòria 2015 de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/12/pdf/2015_4189.pdf


Al DOCV num. 7520  de 07-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2015, del director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establixen les comissions avaluadores per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, de la convocatòria 2015, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/07/pdf/2015_4010.pdf

Al DOCV num. 7519  de 06-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats per funcionaris del mateix cos

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/06/pdf/2015_4077.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/06/pdf/2015_4079.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 47/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/06/pdf/2015_4081.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 48/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/06/pdf/2015_4085.pdf

5 de mayo de 2015

Resolucions DOCV 29/04-05/05-2015

Al DOCV num. 7518  de 05-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/05/pdf/2015_3852.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2015, del director general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establixen les condicions específiques per a la realització de les proves de l'avaluació individualitzada de tercer de Primària, del curs 2014-2015, en els centres educatius regulats per l'Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix l'organització, estructura i funcionament d'un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/05/pdf/2015_4023.pdf


Al DOCV num. 7517  de 04-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 57/2015, de 30 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat per a l'any 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/04/pdf/2015_3973.pdf

Al DOCV num. 7516  de 30-04-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 de març de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2015-2016 aplicaran l'Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix l'organització, estructura i funcionament d'un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/30/pdf/2015_3894.pdf

Al DOCV num. 7515  de 29-04-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 d'abril de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/29/pdf/2015_3820.pdf