19 de mayo de 2015

Resolució DOCV 13/19-05-2015

Al DOCV num. 7528  de 19-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 52/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els procediments per a l'autorització als centres sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte programa subscrit entre estos centres i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa, així com per a l'assignació de recursos als centres de titularitat pública i la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats, per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/19/pdf/2015_4611.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 51/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares de l'alumnat, realitzades per les associacions de mares i pares de l'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/19/pdf/2015_4608.pdf

Al DOCV num. 7526  de 15-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 49/2015, de 14 de maig , de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/15/pdf/2015_4473.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyances artístiques professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/15/pdf/2015_4435.pdf

No hay comentarios: