15 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6566 de 15-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb Les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de Silla, per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada L'Escoleta, de titularitat municipal, a l'esmentada localitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/15/pdf/2011_7893.pdf


Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament d'Oliva, per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada La Taronja, de titularitat municipal, en la citada localitat

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/15/pdf/2011_7895.pdf


Conselleria de Presidència
http://www.blogger.com/img/blank.gif
RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament d'Albaida, per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada La Vila, de titularitat municipal, en la citada localitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/15/pdf/2011_7897.pdf

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de Buñol, per a la creació d'una escola infantil de primer, de titularitat municipal, en la citada localitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/15/pdf/2011_7898.pdf

14 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6565 de 14-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de Bétera, per a la nova autorització de l'escola infantil de primer cicle denominada Xiquets, de titularitat municipal, de l'esmentada localitat, per trasllat de les seues instal·lacions i ampliació del nombre d'unitats autoritzades.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/14/pdf/2011_7899.pdf

13 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6564 de 13-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'autoritza la impartició de l'assignatura optativa Iniciació a la Direcció Instrumental en les ensenyances professionals de música, a partir del curs acadèmic 2011-2012, al Conservatori Professional de Música San Rafael de Buñol (València).

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/13/pdf/2011_7863.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 3/2011, de 23 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica i d'Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/13/pdf/2011_7858.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 4/2011, de 23 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum, així com els Premis 2011 de la Comunitat Valenciana a Materials Didàctics i Innovació Educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/13/pdf/2011_7909.pdf


Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de Vilafranca, per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada Municipal de Vilafranca, de titularitat municipal, en la citada localitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/13/pdf/2011_7896.pdf

12 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6563 de 12-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinació provisional i anual per al curs 2011-2012 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinguen la condició de suprimit o desplaçat.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/12/pdf/2011_7889.pdfhttp://www.blogger.com/img/blank.gif


Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de Callosa de Segura, per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada Municiphttp://www.blogger.com/img/blank.gifal Maestra Carmen Baeza, de titularitat municipal, en la citada localitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/12/pdf/2011_7823.pdf


Conselleria de Presidència
http://www.blogger.com/img/blank.gif
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de Manises, per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada Aiguamanil, de titularitat municipal, en la citada localitat

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/12/pdf/2011_7825.pdf

11 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6562 de 11-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de juny de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/11/pdf/2011_7792.pdf

8 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6561 de 08-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 1/2011, de 23 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde 12/2011, de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i es determinen els crèdits que han de finançar les ajudes als centres privats concertats i les dotacions econòmiques als centres públics que impartixen ensenyances de règim general d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al desenrotllament de projectes de compensació educativa

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/08/pdf/2011_7763.pdfConselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 2/2011, de 23 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen subvencions a empreses de la Comunitat Valenciana per a incentivar la subscripció i el manteniment de contractes indefinits a temps parcial amb alumnes de Formació Professional inicial.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/08/pdf/2011_7769.pdf


Conselleria de Justícia i Benestar Social

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2011, de la directora general de Família i la Dona de la Conselleria de Justicia i Benestar Social, per la qual es publiquen les subvencions concedides a l'empara de l'Ordre 28/2010, de 26 de novembre, de la Conselleria de Benestar Social, per al finançament d'activitats complementàries i extraescolars realitzades durant l'any 2011, extraescolars per alumnes dels centres educatius d'Educació Infantil i Educació Primària, sostinguts amb fons públics de la Generalitat que tinguen com a fi la conciliació de la vida familiar i laboral.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/08/pdf/2011_7723.pdf

7 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6560 de 07-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de juny de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, i de la Direcció General de Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial no finançats amb fons públics per al curs 2011/2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/07/pdf/2011_7686.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2011, de la Subsecretaria i de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, i d'Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària per al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/07/pdf/2011_7677.pdf

6 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6559 de 06-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2011, de la Subsecretaria i de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, i d'Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2011-2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/06/pdf/2011_7678.pdf

5 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6558 de 05-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen amb caràcter extraordinari les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de Grau Mitjà de futbol i de futbol sala i de Grau Superior de futbol i de futbol sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2011-2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/05/pdf/2011_7629.pdf

4 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6557 de 04-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2011.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/04/pdf/2011_7489.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina la denominació genèrica dels centres que impartixen ensenyances superiors d'Arts Plàstiques o de Disseny, Cicles Formatius i Batxillerat

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/04/pdf/2011_7494.pdf

1 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6556 de 01-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la concessió d'ajudes de l'aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius de grau superior de centres públics i privats concertats, ubicats a la Comunitat Valenciana, que participen en el Programa Erasmus, a través de l'acció de mobilitat per a pràctiques en el curs acadèmic 2010/2011.
http://www.blogger.com/img/blank.gif
http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/01/pdf/2011_7454.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2011, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual s'establix la Carta de Bones Pràctiques de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/01/pdf/2011_7562.pdfConselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a centres docents privats de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/01/pdf/2011_7477.pdf