8 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6561 de 08-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 1/2011, de 23 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde 12/2011, de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i es determinen els crèdits que han de finançar les ajudes als centres privats concertats i les dotacions econòmiques als centres públics que impartixen ensenyances de règim general d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al desenrotllament de projectes de compensació educativa

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/08/pdf/2011_7763.pdfConselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 2/2011, de 23 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen subvencions a empreses de la Comunitat Valenciana per a incentivar la subscripció i el manteniment de contractes indefinits a temps parcial amb alumnes de Formació Professional inicial.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/08/pdf/2011_7769.pdf


Conselleria de Justícia i Benestar Social

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2011, de la directora general de Família i la Dona de la Conselleria de Justicia i Benestar Social, per la qual es publiquen les subvencions concedides a l'empara de l'Ordre 28/2010, de 26 de novembre, de la Conselleria de Benestar Social, per al finançament d'activitats complementàries i extraescolars realitzades durant l'any 2011, extraescolars per alumnes dels centres educatius d'Educació Infantil i Educació Primària, sostinguts amb fons públics de la Generalitat que tinguen com a fi la conciliació de la vida familiar i laboral.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/08/pdf/2011_7723.pdf

No hay comentarios: