10 de junio de 2016

Resoluciones BOE, 10-06-2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura
Orden ECD/911/2016, de 31 de mayo, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el sistema de ingreso libre y por promoción interna, en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura.

 https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/10/pdfs/BOE-A-2016-5676.pdf

26 de abril de 2016

Noves revistes

Hem rebut els darreres números de les revistes "Guix" i "Aula de secundària" que podeu consultar a la biblioteca.

 

Resolucions DOCV 20/26-04-2016

Al DOCV num.  7767 de 25-04-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places del cos de mestres convocat per la Resolució de 12 de novembre de 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/25/pdf/2016_2781.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es modifica l'adscripció, a efectes d'escolarització de l'alumnat, de centres que imparteixen ensenyaments d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/25/pdf/2016_2774.pdf

Al DOCV num.  7766 de 22-04-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, convocat per Ordre 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, aprovades per Resolució de 15 de febrer de 2016, del director general de Centres i Personal Docent.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/22/pdf/2016_2710.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2016-2017 aplicaran l'Ordre de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'estableix l'organització, estructura i funcionament d'un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/22/pdf/2016_2501.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2016, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2016-2017, en l'àmbit competencial de la província de València.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/22/pdf/2016_2735.pdf

Al DOCV num.  7765 de 21-04-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    ORDRE 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/21/pdf/2016_2652.pdf

19 de abril de 2016

Noves revistes

Hem rebut l'últim número de la revista "Cuadernos de pedagogía" que podeu consultar a la bibliotecaResolució DOCV 8/19-4-2016

Al DOCV num. 7762  de 18-04-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    DECRET 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/18/pdf/2016_2552.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 de març de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2016-2017 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/18/pdf/2016_2327.pdf

Al DOCV num. 7760  de 14-04-2016 es recull les següents resolucions:+    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 4/2016, d'1 de març, per la qual es determinen, a la Comunitat Valenciana, les institucions educatives que poden oferir els estudis conduents a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/14/pdf/2016_2475.pdf

7 de abril de 2016

Resolucions DOCV 14-3/7-4-2016

Al DOCV num. 7740  de 14-03-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2016, de les direccions generals de Política Educativa, de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les dates de les proves i avaluacions extraordinàries en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics professionals i ensenyaments esportius, durant el curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/14/pdf/2016_1817.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'1 de març de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es delega la competència per al nomenament en comissió de serveis i adscripció provisional del personal docent en llocs d'assessorament i coordinació-assessorament tecnicodocent en l'àmbit d'aquesta conselleria.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/14/pdf/2016_1596.pdf

Al DOCV num. 7746  de 22-03-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'1 de març de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Esportius de règim especial, segons l'Ordre 2/2015, de 21 de gener, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen i regulen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial per al curs 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/22/pdf/2016_1898.pdf


Al DOCV num. 7748  de 29-03-2016 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 de març de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la segona fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Ordre 57/2015, de 21 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/29/pdf/2016_1914.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de març de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2014-2015, per a la Comunitat Valenciana. [2016/1900]

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/29/pdf/2016_1900.pdf

9 de marzo de 2016

Resolucions DOCV 2/9-03-2016

Al DOCV num. 7737  de 09-03-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 4 de març de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/09/pdf/2016_1607.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2016, de la Direcció General Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per Resolució de 27 de octubre de 2015 corresponents al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/09/pdf/2016_1671.pdf

Al DOCV num. 7735  de 07-03-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de febrer de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/07/pdf/2016_1598.pdf


Al DOCV num. 7733  de 03-03-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    ORDRE 4/2016, d'1 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es determinen, a la Comunitat Valenciana, les institucions educatives que poden oferir els estudis conduents a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida en l'art. 100 de la LO 2/2006, de 3 de maig, d'educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster, i per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 30.09.2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s'estableixen orientacions per al desenvolupament del pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/03/pdf/2016_1494.pdf

1 de marzo de 2016

Resolució DOCV 25-02/01-03-2016

Al DOCV num. 7729  de 26-02-2016 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per l'Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/26/pdf/2016_1286.pdf

24 de febrero de 2016

Noves revistes

Hem rebut l'ùltim nùmero de la revista Articles,  Guix d'infantil  i Guix elements d'acció educativa que podeu consultar a la biblioteca.
Resolucions DOCV 16/24-02-2016

Al DOCV num. 7727  de 24-02-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de febrer de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/24/pdf/2016_1260.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2016, del director general d'Esport, per la qual es convoca el Programa de Formació Permanent 2016 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, dirigit a la formació d'entrenadors i tècnics esportius

http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/24/pdf/2016_1271.pdf

Al DOCV num. 7725  de 22-02-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de febrer de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/22/pdf/2016_1197.pdf