20 de julio de 2012

Resolucions DOCV 20-07-2012

Al DOCV num. 6823  de 20-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es realitzen modificacions en el catàleg d'unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/20/pdf/2012_7269.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2012, del director general de Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de la fase A, prevista en l'annex I de l'Orde 31/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic de l'alumnat d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i d'unitats d'educació especial, escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat a la Comunitat Valenciana per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/20/pdf/2012_7163.pdf

17 de julio de 2012

Resolucions DOCV 17-07-2012

Al DOCV num. 6820  de 17-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 43/2012, de 5 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l'article 6 de l'Orde 29/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula a la Comunitat Valenciana la prova d'accés a estudis universitaris establida en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, modificada per l'Orde 39/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/17/pdf/2012_7052.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 44/2012, d'11 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d'un centre docent públic d'ensenyança no universitària de titularitat de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/17/pdf/2012_7056.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 42/2012, de 3 juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica i d'Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/17/pdf/2012_7054.pdf

16 de julio de 2012

Resolucions DOCV 16-07-2012

Al DOCV num. 6819  de 16-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

DECRET 115/2012, de 13 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 102/2008, d'11 de juliol, pel qual s'establix el currículum del Batxillerat en la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/16/pdf/2012_7049.pdf

10 de julio de 2012

Resolucions DOCV 09-07-2012

Al DOCV num. 6814  de 09-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 37/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Gestió Administrativa

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6648.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 38/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Producció Agropecuària.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6652.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 39/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6653.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 40/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6655.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2012, del secretari autonòmic d'Educació de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es publica la relació d'especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2012-2013. [2012/6823] (pdf 968KB)

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6823.pdf

6 de julio de 2012

Resolucions DOCV 06-07-2012

Al DOCV num. 6812  de 06-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 36/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6644.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2012-2013, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat inclosos en el programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6633.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per al desenrotllament, durant el curs escolar 2011-2012, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç i la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, pel qual s'encomana a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en tal reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyances de Formació Professional que permeten l'accés als esmentats carnets.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6759.pdf

5 de julio de 2012

Resolucions 05-07-2012

Al DOCV num. 6811  de 05-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 32/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Producció Agroecològica

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6637.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6641.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 34/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6642.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de maig de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es procedix a la substitució d'un membre del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6635.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2012, de les direccions generals de Centres Docents, d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, i de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana durant el curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6661.pdf

4 de julio de 2012

Resolució DOCV 04-07-2012

Al DOCV num.  6810 de 04-07-2012 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual es modifica parcialment la Resolució de 22 de febrer de 2012, referida a canvis en el catàleg d'unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/04/pdf/2012_6654.pdf

2 de julio de 2012

Resolució DOCV 02-07-2012

Al DOCV num. 6808  de 02-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

DECRET 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d'educació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/02/pdf/2012_6537.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals per a l'exercici econòmic 2012. [2012/6444] (pdf 253KB)

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/02/pdf/2012_6444.pdf


29 de junio de 2012

Resolució DOCV 29-06-2012

Al DOCV num. 6807  de 29-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/29/pdf/2012_6265.pdf

28 de junio de 2012

Resolucions DOCV 28-06-2012

Al DOCV num. 6806  de 28-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 30/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'intervenció i integració per a la prevenció de l'absentisme escolar en coordinació amb les unitats d'Atenció i Intervenció adscrites al Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els centres educatius

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/28/pdf/2012_6372.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 31/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les bases de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic, de l'alumnat d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i d'unitats d'educació especial, escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat i les bases per a determinar la dotació econòmica dels centres d'educació especial públics de titularitat de les corporacions locals i privats concertats i centres d'acció educativa singular privats concertats per a l'adquisició dels dits materials, en la Comunitat Valenciana per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/28/pdf/2012_6373.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en les ensenyances de formació professional inicial, les ensenyances artístiques i ensenyances d'idiomes

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/28/pdf/2012_6226.pdf

27 de junio de 2012

Resolucions DOCV 27-06-2012

Al DOCV num. 6805  de 27-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de destins del procediment de provisió de places de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'Inspectors d'Educació dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de 8 de febrer de 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/27/pdf/2012_6310.pdf

26 de junio de 2012

Resolucions DOCV 26-06-2012

Al DOCV num. 6804  de 26-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/26/pdf/2012_6296.pdf

25 de junio de 2012

Resolució DOCV 25-06-2012

Al DOCV num.  6803 de 25-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

DECRET 103/2012, de 22 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/2011, de 26 d'agost, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/25/pdf/2012_6270.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d'ensenyança no universitària per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/25/pdf/2012_6260.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2012-2013, del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i de la Inspecció d'Educació dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, convocat per Resolució de 8 de febrer de 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/25/pdf/2012_6298.pdf

21 de junio de 2012

Resolucions DOCV 21-06-2012

Al DOCV num. 6801  de 21-06-2012 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2012, de la subsecretària de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resolen els recursos d'alçada plantejats contra la reducció d'havers practicada amb efectes d'1 de març de 2012, en el component retributiu relacionat amb la formació del professorat i la realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyança

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/21/pdf/2012_5976.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2012-2013 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/21/pdf/2012_6007.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/21/pdf/2012_6146.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es desenrotllen els procediments d'accés, admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de formació professional del sistema educatiu

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/21/pdf/2012_6105.pdf

19 de junio de 2012

Resolució DOCV 19-06-2012

Al DOCV num.  6799 de 19-06-2012 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 11 de juny de 2012, del subdirector general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifiquen les llistes d'admesos i exclosos en el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/19/pdf/2012_5970.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2012, de la Direcció General Formació i Qualificació Professional, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per l'Orde de 27 d'abril de 2012 corresponents al curs 2010-2011


http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/19/pdf/2012_6035.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 d'abril de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/19/pdf/2012_5969.pdf

18 de junio de 2012

Resolucions DOCV 18-06-2012

Al DOCV num.  6798 de 18-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball en règim d'interinitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5960.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2012-2013


http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5961.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat per al curs escolar 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5965.pdf

Conselleria de Justícia i Benestar Social

ORDE 13/2012, de 7 de juny, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual s'aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2012 de la Comunitat Valenciana


http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5855.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2012-2013 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'educació secundària obligatòria

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5845.pdf

15 de junio de 2012

Resolucions BOE 15-06-2012

Al BOE num. 143  de 15-06-2012 es recull les següents resolucions:

Funcionarios docentes en el exterior

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECD/174/2012, de 24 de enero, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/15/pdfs/BOE-A-2012-7945.pdf

14 de junio de 2012

Resolucions DOCV 14-06-2012

Al DOCV num. 6796  de 14-06-2012 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/14/pdf/2012_5701.pd

13 de junio de 2012

Resolucions BOE 13-06-2012

Al BOE num. 141  de 13-06-2012 es recull les següents resolucions:

Resolución de 4 de junio de 2012, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones para el año 2012.http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/13/pdfs/BOE-A-2012-7867.pdf

Resolucions DOCV 13-06-2012

Al DOCV num. 6795  de 13-06-2012es recull les següents resolucions:

Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2012, del director general de la Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoquen places a les residències juvenils de l'IVAJ.GVA JOVE per al curs 2012/2013, per a jóvens estudiants

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/13/pdf/2012_5683.pdf

12 de junio de 2012

Resolucions DOCV 12-06-2012

Al DOCV num.  6794 de 12-06-2012 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual cessa en les seues activitats l'aulari d'Algimia de Almonacid, es posa en funcionament l'aulari de Vall de Almonacid i es modifica la composició del Col·legi Rural Agrupat Palancia-Espadán.


http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/12/pdf/2012_5649.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es procedix a la substitució d'un membre del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/12/pdf/2012_5622.pdf

8 de junio de 2012

Revistes

La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista  Guix Elements d'Acció Educativa. Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.


http://www.grao.com/revistas/guix/385-didactica-de-la-musica-i-educacio-emocional

Revistes

La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista  Aula de Innovación Educativa. Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.

http://www.grao.com/revistas/aula/212-la-formacion-permanente-del-profesorado

Resolucions DOCV 08-06-2012

Al DOCV num. 6792  de 08-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual anuncia el procediment per a canvi de destinació i reingressos a resultes d'este, dels professors especials d'instituts tècnics d'ensenyances mitjanes «a extingir», i de professors tècnics de Formació Professional de l'especialitat Taller de Vidre i Ceràmica en centres d'educació especial a extingir

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/08/pdf/2012_5593.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2012, de la subsecretària de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per l'Orde de 22 de desembre de 2009.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/08/pdf/2012_5550.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 24/2012, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/08/pdf/2012_5648.pdf

7 de junio de 2012

Novetats bibliogràfiques rebudes

BIBLIOGRAFIA QUE PODEU CONSULTAR O PORTAR EN PRÈSTEC

Matyszak, Philip; La antigua Atenas por cinco dracmas al día. Akal

-Knapp, Robert; Los olvidados de Roma : prostitutas, forajidos, esclavos, gladiadores y gente corriente. Ariel.

-Macintyre, Christine; El acoso escolar en la infancia : cómo comprender las cuestiones implicadas y afrontar el problema. Desclée De Brouwer.

-Bourcier, Sylvie; La agresividad en niños de 0 a 6 años : ¿energía vital o desórdenes de comportamiento?.  Narcea.

-Zabalza Beraza, Miguel A.; Profesores y profesión docente : entre el "ser" y el "estar". Narcea.

-Gabriel, Gaëtan; Coaching escolar : para aumentar el potencial de alumnos con dificultades. Narcea.

-Batllori Aguilà, Jorge; Juegos que agudizan el ingenio : 111 enigmas sorprendentes y muy divertidos. Narcea.

-Perrenoud, Philippe; Cuando la escuela pretende preparar para la vida : ¿desarrollar competencias o enseñar otros deberes?. Graó.

-Álvarez, Manuel; Liderazgo compartido : buenas prácticas de dirección escolar. Wolters Kluwer.

-Funes Lapponi, Silvia; Gestión eficaz de la convivencia en los centros educativos. Wolters Kluwer.

6 de junio de 2012

Revistes

La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista  Cuadernos de pedagogía. Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.

http://www.cuadernosdepedagogia.com/ver_pdf.asp?idArt=15482

5 de junio de 2012

Revistes

La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista  Investigación y ciencia. Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.


http://www.investigacionyciencia.es/Digital/Productos01.asp

Revistes

La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista  Tándem. Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.


http://tandem.grao.com/revistas/tandem/039-actividades-fisicas-artistico-expresivas-que-nos-preocupa

4 de junio de 2012

Resolucions BOE 02-06-2012

Al BOE num. 132  de 02-06-2012 es recull les següents resolucions:

Sistema educativo. Enseñanza Secundaria Obligatoria

Real Decreto 881/2012, de 1 de junio, de modificación de la disposición adicional primera del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, sobre el calendario de implantación del régimen de Enseñanza Secundaria Obligatoria.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-7338.pdf

Resolucions DOCV 04-06-2012

Al DOCV num.  6788 de 04-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'ensenyança secundària i de professors d'ensenyança secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/04/pdf/2012_5480.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí en el cos de mestres per al curs 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/04/pdf/2012_5493.pdf

31 de mayo de 2012

Resolució DOCV 31-05-2012

Al DOCV num. 6786  de 31-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza l'Escola de l'Esport de la Generalitat a impartir el bloc comú de les activitats de formació esportiva a les quals es referix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/31/pdf/2012_5261.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 17/2012, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i els centres d'educació infantil de primer cicle per al curs escolar 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/31/pdf/2012_5329.pdf

30 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 30-05-2012

Al DOCV num. 6785  de 30-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 22/2012, de 23 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2011-2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/30/pdf/2012_5256.pdf

29 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 29-05-2012

Al DOCV num.  6784 de 29-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'inclouen determinades adscripcions omeses en la Resolució de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix l'adscripció entre centres a l'efecte d'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/29/pdf/2012_5071.pdf

28 de mayo de 2012

Resolucions BOE 28-05-2012

Al BOE num. 127  de 28-05-2012 es recull les següents resolucions:

Ayudas

Resolución de 25 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/28/pdfs/BOE-A-2012-7031.pdf

25 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 25-05-2012

Al DOCV num.  6782 de 25-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de maig de 2012, del subdirector general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/25/pdf/2012_5121.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifiquen les plantilles de diversos centres d'Educació Secundària del cos de mestres al cos de professors d'ensenyança secundària


http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/25/pdf/2012_4989.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 21/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als centres docents no universitaris que pertanyen a la Xarxa de Centres de Qualitat Educativa de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/25/pdf/2012_5084.pdf

24 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 24-05-2012

Al DOCV num. 6781  de 24-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2012, del subdirector general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/24/pdf/2012_4944.pdf

22 de mayo de 2012

Resolucions BOE 22-05-2012

Al BOE num. 122  de 22-02-2012 es recull les següents resolucions:

Premios

Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios del XXV Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2012.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/22/pdfs/BOE-A-2012-6768.pdf

Resolucions DOCV 22-05-2012

Al DOCV num.  6779 de 22-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 19/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula l'aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu, en els centres docents no universitaris públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/22/pdf/2012_4912.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 20/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes per al desenrotllament i la realització de programes de qualificació professional inicial per al curs 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/22/pdf/2012_5009.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2012, de la directora territorial d'Educació, Formació i Treball de Castelló, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de qualificació professional inicial per al curs 2012-2013
  
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/22/pdf/2012_4986.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball d'Alacant, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de qualificació professional inicial per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/22/pdf/2012_4987.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball de València, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de qualificació professional inicial per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/22/pdf/2012_4988.pdf

21 de mayo de 2012

Disposicions DOCV 21-05-2012

Al DOCV num.  6778 de 21-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

DECRET 73/2012, de 18 de maig, del Consell, pel qual es determinen les condicions d'aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu no universitari a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/21/pdf/2012_4928.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional Inicial, convocades per l'Orde 17/2011, de 22 de març

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/21/pdf/2012_4923.pdf

18 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 18-05-2012

Al DOCV num.  6777 de 18-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de maig de 2012, de la directora general d'Educació i Qualitat Educativa, de correcció d'errors i de modificació de la Resolució de 12 de març de 2012, d'aprovació de la realització de l'avaluació diagnòstica en l'ensenyança bàsica, durant el curs 2011-2012, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, així com el seu procés d'aplicació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/18/pdf/2012_4861.pdf

17 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 17-05-2012

Al DOCV num.  6776 de 17-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 17/2012, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/17/pdf/2012_4736.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de les ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2012-2013 i es dicten instruccions per a la seua realització

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/17/pdf/2012_4717.pdf

16 de mayo de 2012

Revistes

La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista  Cuadernos de pedagogía. Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.


http://www.cuadernosdepedagogia.com/ver_pdf.asp?idArt=15417

Resolució DOCV 16-05-2012

Al DOCV num.  6775 de 16-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2012, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Generalitat, la Universitat d'Alacant i la Fiscalia Provincial d'Alacant per a la posada en marxa d'un programa de mediació en matèria d'intervenció socioeducativa i execució de mesures de medi obert amb menors infractors.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/16/pdf/2012_4683.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2012, de la directora general d'Educació i Qualitat Educativa, de correcció d'errors i de modificació de la Resolució de 12 de març de 2012, d'aprovació de la realització de l'avaluació diagnòstica en l'ensenyança bàsica, durant el curs 2011-2012, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, així com el seu procés d'aplicació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/16/pdf/2012_4755.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2012, de la direcció del l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i es convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/16/pdf/2012_4718.pdf

15 de mayo de 2012

Resolucions BOE 15-05-2012

Al BOE num. 116  de 15-05-2012 es recull les següents resolucions:

Ayudas

Resolución de 30 de marzo de 2012, del Instituto de la Juventud, por la que se publican las ayudas concedidas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del programa de acción comunitario "La juventud en acción".


http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/15/pdfs/BOE-A-2012-6424.pdf

Resolucions DOCV 15-05-2012

Al DOCV num.  6774 de 15-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2012-2013 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'educació secundària obligatòria

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/15/pdf/2012_4598.pdf

11 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 11-05-2012

Al DOCV num. 6772  de 11-05-2012 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, d'ampliació del termini d'inscripció previst en la Resolució de 28 de març de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/11/pdf/2012_4642.pdf

10 de mayo de 2012

Resolucions BOE 10-05-2012

Al BOE num.  112 de 10-05-2012 es recull les següents resolucions:

Resolución de 27 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante los turnos de verano de 2012

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/10/pdfs/BOE-A-2012-6239.pdf

Resolucions DOCV 10-05-2012

Al DOCV num.  6771 de 10-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 16/2012, de 27 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els Premis Extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2010-2011

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/10/pdf/2012_4444.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2012, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria del programa experimental per a incrementar l'èxit escolar i reduir l'abandó escolar prematur a través de la posada en marxa de contractes programa subscrits entre els centres educatius i l'administració educativa

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/10/pdf/2012_4539.pdf

Consell Valencià de l'Esport

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2012, del vicepresident del Consell Valencià de l'Esport, per la qual es convoca el Programa Lliure d'estiu dins de la campanya d'activitats nàutiques de la Generalitat «A la mar 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/10/pdf/2012_4521.pdf

9 de mayo de 2012

Resolucions BOE 09-05-2012

Premios

Resolución de 12 de abril de 2012, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los Premios Injuve para la Creación Joven, en el año 2012

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/09/pdfs/BOE-A-2012-6210.pdf

Resolucions DOCV 09-05-2012

Al DOCV num. 6770  de 09-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ 2 de maig de 2012, de la Subdirecció General del Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca un procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica dels nivells educatius d'infantil i primària que presta servicis en els centres docents públics dependents de la Conselleria

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/09/pdf/2012_4378.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/09/pdf/2012_4288.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de Grau Mitjà de Futbol i de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/09/pdf/2012_4324.pdf

7 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 07-05-2012

Al DOCV num. 6768  de 07-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de 15 de novembre del 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/07/pdf/2012_4337.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació Formació i Ocupació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2012-2013, que s'han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 15 de novembre de 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/07/pdf/2012_4330.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 15/2012, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca concurs públic d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/07/pdf/2012_4306.pdf

4 de mayo de 2012

Revistes


La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista  Guix   . Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.


http://www.grao.com/revistas/guix/384-la-implicacio-de-la-familia-en-lacute-educacio-de-lacute-escola

Resolucions BOE 04-05-2012

Al BOE num. 107  de 04-05-2012 es recull les següents resolucions:

Ayudas

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la participación en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas Científicas" durante el curso 2012/2013.


http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/04/pdfs/BOE-A-2012-5964.pdf

Resolucions DOCV 04-05-2012

Al DOCV num. 6767  de 04-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2012-2013, per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària, professors tècnics de formació professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/04/pdf/2012_4329.pdf

Consell Valencià de l'Esport

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2012, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, vicepresident del Consell Valencià de l'Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a la resolució de convocatòria de subvencions a centres educatius d'Educació Primaria i Educació Secundaria Obligatòria, mantinguts ambs fons públics, destinades a la realització de proyectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu durante el curs escolar 2011-2012 i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/04/pdf/2012_4184.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establixen les seus de realització per al curs 2010-2011 de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/04/pdf/2012_4095.pdf

3 de mayo de 2012

Revistes

La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista Aula    . Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.

http://www.grao.com/revistas/aula/211-pedagogia-sistemica

Resolucions DOCV 03-05-2012

Al DOCV num. 6766  de 03-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria de Justícia i Benestar Social

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2012, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es dóna publicitat als crèdits que han de finançar les ajudes convocades per mitjà de l'Orde 13/2011, de 21 de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats complementàries i extraescolars que tinguen com a fi la conciliació de la vida familiar i laboral, realitzades durant l'any 2012, per alumnes dels centres educatius d'Educació Infantil i Educació Primària, sostinguts amb fons públics de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/03/pdf/2012_4115.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/03/pdf/2012_4206.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2012, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establixen les comissions avaluadores per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat, del curs acadèmic 2011-2012, de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/03/pdf/2012_4120.pdf

2 de mayo de 2012

Resolució DOCV 02-05-2012

Al DOCV num. 6765  de 02-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es determina el crèdit que ha de finançar les ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/02/pdf/2012_4074.pdf

30 de abril de 2012

Resolucions BOE 30-04-2012

Al BOE num.  103 de 30-04-2012 es recull les següents resolucions:

Ceses y nombramientos

Orden ECD/874/2012, de 9 de abril, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado, del Instituto de la Mujer, y de personalidades de reconocido prestigio en la lucha para la erradicación de la violencia de género.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/30/pdfs/BOE-A-2012-5749.pdf

Ceses

Orden ECD/873/2012, de 9 de abril, por la que se dispone el cese de don Patricio de Blas Zabaleta como Vicepresidente del Consejo Escolar del Estado.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/30/pdfs/BOE-A-2012-5748.pdf


Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

Resolución de 18 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la prueba libre para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/30/pdfs/BOE-A-2012-5773.pdf

Resolucions DOCV 30-04-2012

Al DOCV num. 6764  de 30-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2012-2013, per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària, professors tècnics de formació professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/30/pdf/2012_3705.pdf

27 de abril de 2012

Resolucions BOE 27-04-2012

Al BOE num. 101  de 27-04-2012 es recull les següents resolucions:Ayudas

Resolución de 24 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato durante el año 2012.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/27/pdfs/BOE-A-2012-5628.pdf

Resolució DOCV 27-04-2012

Al DOCV num. 6763  de 27-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2012, de la Direcció General Formació i Qualificació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/27/pdf/2012_4079.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2012, de la consellera d'Educació, Formació i Ocupació, sobre delegació de competències en determinats òrgans

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/27/pdf/2012_4047.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre la delegació de competències en determinats òrgans de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/27/pdf/2012_4050.pdf

25 de abril de 2012

Resolucions BOE 25-04-2012

Al BOE num. 99  de 25-04-2012 es recull les següents resolucions:

Ayudas

Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 30 de noviembre de 2011, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la participación en actividades de formación del profesorado.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/25/pdfs/BOE-A-2012-5490.pdf

Resolucions DOCV 25-04-2012

Al DOCV num. 6761  de 25-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 d'abril de 2012, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de l'Administració de la Generalitat, per a l'any 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/25/pdf/2012_4004.pdf

Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 5/2012, de 2 d'abril, de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del Concurs Escolar 2011/2012, Consumópolis 7: La publicitat: compres o et compren?.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/25/pdf/2012_4012.pdf

24 de abril de 2012

Últims números de diferents revistes

La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de les revistes següents,  fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex :

Investigación y ciencia.

http://www.investigacionyciencia.es/Productos01.asp

Uno

http://uno.grao.com/revistas/uno/060-videoclips-y-matematicasÍber

http://iber.grao.com/revistas/iber/071-fuentes-literarias-para-la-ensenanza-de-la-historia

Textos

http://textos.grao.com/revistas/textos/060-bibliotecas-escolares

Eufonía

http://eufonia.grao.com/revistas/eufonia/055-musica-y-proyectos
Articles

http://articles.grao.com/revistas/articles/057-projectes-de-treball-per-ensenyar-i-aprendre-llengua-i-literatura

Alambique

http://alambique.grao.com/revistas/alambique/071-experiencias-de-mecanica

Resolucions DOCV 24-04-2012

Al DOCV num. 6760  de 24-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 13/2012, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a complementar les beques a la mobilitat d'estudiants, programa Erasmus, per al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/24/pdf/2012_3863.pdf

23 de abril de 2012

Resolucions BOE 23-04-2012

Al BOE num.  97 de 23-04-2012 es recull les següents resolucions:

Funcionarios docentes en el exterior

Resolución de 13 de abril de 2012, de la Subsecretaría, por la que se anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos y excluidos del concurso de méritos de puestos docentes en el exterior, convocado por Orden ECD/174/2012, de 24 de enero y de la realización de las pruebas de idiomas

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/23/pdfs/BOE-A-2012-5381.pdf

Resolucions DOCV 23-04-2012

Al DOCV num.  6759 de 23-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el programa experimental d'atenció extraordinària i reforç fora de l'horari lectiu, dirigit a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO amb dificultats en les matèries que s'especifiquen, durant el curs 2011-2012, en els instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/23/pdf/2012_3876.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el programa experimental per a incrementar l'èxit escolar i reduir l'abandó escolar prematur a través de la posada en marxa de contractes programa subscrits entre els centres educatius i l'Administració educativa

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/23/pdf/2012_3884.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2010-2011

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/23/pdf/2012_3886.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2010-2011


http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/23/pdf/2012_3890.pdf

19 de abril de 2012

Resolucions DOCV 19-04-2012

Al DOCV num.  6757 de 19-04-2012 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2012-2013, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/19/pdf/2012_3702.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places del cos de mestres convocat per Resolució de 15 de novembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/19/pdf/2012_3656.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2012-2013, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent al cos de mestres, convocat per Resolució de 15 de novembre de 2011

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/19/pdf/2012_3752.pdf

18 de abril de 2012

Revista Cuadernos

La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista  Cuadernos de pedagogía. Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.

http://www.cuadernosdepedagogia.com/ver_pdf.asp?idArt=15347

Resolucions BOE 17/18-04-2012

Al BOE num. 92  de 17-04-2012 es recull les següents resolucions:

Títulos académicos

Real Decreto 553/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje Profesional y se fijan sus enseñanzas mínimas.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/17/pdfs/BOE-A-2012-5180.pdf

Real Decreto 554/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico en Operaciones de Laboratorio y se fijan sus enseñanzas mínimas.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/17/pdfs/BOE-A-2012-5181.pdf

Al BOE num. 93 de 18-04-2012 es recull les següents resolucions:

Títulos académicos

Real Decreto 555/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera y se fijan sus enseñanzas mínimas.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/18/pdfs/BOE-A-2012-5238.pdf

Real Decreto 556/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido y se fijan sus enseñanzas mínimas

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/18/pdfs/BOE-A-2012-5239.pdf

Resolucions DOCV 18-04-2012

Al DOCV num. 6756  de 18-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 12/2012, de 3 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es publica la línia pressupostària per al desplegament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial, convocats per l'Orde 17/2011, de 22 de març, de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/18/pdf/2012_3685.pdf

17 de abril de 2012

Resolucions DOCV 11/17-04-2012

Al DOCV num. 6751  de 11-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

ORDE 5/2012, de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del Concurs Escolar 2011/2012 Consumópolis 7: La publicitat: compres o et compren?

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/11/pdf/2012_3460.pdf


Al DOCV num. 6752  de 12-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2012, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l'any 2012


http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/12/pdf/2012_3562.pdf


Al DOCV num. 6753  de 13-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 11/2012, de 28 de març, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es publica la línia pressupostària i es determinen els crèdits que han de finançar les ajudes als centres privats concertats i les dotacions econòmiques als centres públics que impartixen ensenyances de règim general d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/13/pdf/2012_3514.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la sol·licitud dels programes de compensació educativa i els programes PROA i PASE per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/13/pdf/2012_3583.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2012, de la directora general d'Educació i Qualitat Educativa, per la qual s'aprova la realització de l'avaluació diagnòstica en l'ensenyança bàsica, durant el curs 2011/2012, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, així com el seu procés d'aplicació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/13/pdf/2012_3469.pdf


Al DOCV num. 6755  de 17-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria de Justícia i Benestar Social

DECRET 62/2012, de 13 d'abril, del Consell, pel qual es regulen els òrgans territorials de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors de la Comunitat Valenciana


http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/17/pdf/2012_3694.pdf
 

10 de abril de 2012

Resolucions BOE 9 i 10 -04-2012

Al BOE num. 85  de 09-04-2012 es recull les següents resolucions:


Ayudas

Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial "Aulas de la Naturaleza" durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 14 de agosto de 2012.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/09/pdfs/BOE-A-2012-4838.pdf

Al BOE num. 86  de 10-04-2012 es recull les següents resolucions:


Formación profesional

Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la formación profesional inicial del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/10/pdfs/BOE-A-2012-4871.pdf

Disposicions DOCV 10-04-2012

Al DOCV num.  6750 de 10-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació - Conselleria de Sanitat - Conselleria de Justícia i Benestar Social

DECRET 57/2012, de 5 d'abril, del Consell, pel qual crea la Comissió Interdepartamental per a la Coordinació i l'Atenció Integral de les Persones amb Autisme


http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/10/pdf/2012_3485.pdf

4 de abril de 2012

Resolucions DOCV 04-04-2012

Al DOCV num.  6748 de 04-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'1 de març de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/04/pdf/2012_3307.pdf

2 de abril de 2012

Resolucions BOE 02-04-2012

Al BOE num. 79  de 02-04-2012 es recull les següents resolucions:

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/02/pdfs/BOE-A-2012-4575.pdf

30 de marzo de 2012

Resolucions BOE 30-03-2012

Al BOE num. 77  de 30-03-2012 es recull les següents resolucions:

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 17 de octubre de 2011, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial "Escuelas viajeras" durante 2012.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4424.pdf

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la Resolución de 14 de octubre de 2011, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas Literarias" durante el curso 2011-2012

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4425.pdf

Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en un programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones para el verano de 2012.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4426.pdf

Resolució DOCV 30-03-2012

Al DOCV num. 6745  de 30-03-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per Resolució de 4 de gener de 2012 (DOCV núm. 6697, de 23 de gener), per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat


http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/30/pdf/2012_3185.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es concedix l'autorització provisional, prevista en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009 de 9 de gener del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana, per al curs escolar 2012-2013, a determinades escoles infantils de primer cicle municipals

http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/30/pdf/2012_3184.pdf

29 de marzo de 2012

Bibliografia sobre fracàs escolar
Alguns llibres interesants al voltant del fracàs a l'escola.

127914. Fernández Enguita, Mariano. Fracaso y abandono escolar en España [Llibres]. Barcelona : Obra Social, Fundación "la Caixa", 2010. 220 p. : il. col., gráf. ; 23 cm.
978-84-693-3141-5.
CDU: 371.212.
Materias: fracàs escolar.

127613. Casals, Ramon (1956-). Prevenir el fracaso escolar desde casa [Llibres]. 1ª ed. Barcelona : Graó, 2011. 208 p. ; 24 cm.
Familia y educación ; 20.
978-84-9980-040-0.
CDU: 371.212|37.018.
Materias: fracàs escolar|prevenció|educació familiar|relació pares-alumne|relació pares-escola.

129194. Bustos, Ángel. ¿Cómo evitar el fracaso escolar? : estrategias de solución [Llibres]. 1ª ed. Barcelona : Erasmus, 2011. 165 p. ; 24 cm.
Pensamiento del presente ; 37.
978-84-92806-31-7.
CDU: 371.212|371.5|37.06.
Materias: fracàs escolar|violència.127787. Jiménez Castillo, Juan. Analfabetismo funcional y fracaso escolar [Llibres]. Las Gabias, Granada : Mágina, 2010. 308 p. : gráf. ; 23 cm.
978-84-95345-35-6.
CDU: 364.24.
Materias: fracàs escolar|analfabetisme.

28 de marzo de 2012

Resolucions DOCV 28-03-2012

Al DOCV num.  6743 de 28-03-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de gener de 2012, de la consellera d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per l'Orde de 24 d'abril de 2007, en execució de la Sentència número 1024/2010, de 24 de setembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/28/pdf/2012_3118.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de gener de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per la Resolució de 21 de juny de 2010.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/28/pdf/2012_3126.pdf

27 de marzo de 2012

Bibliografia sobre competències

Relació de referències bibliogràficas sobre 
competències que podeu consultar a 
la biblioteca:


Competencias básicas [Llibres]. [Las Rozas, Madrid] : Wolters Kluwer Educación, 2010. 211 p.: il.; 24 cm. (Cuadernos de pedagogía. Biblioteca básica para el profesorado; 14).37.037/COM. SA-1-8486. DISP.


Flores Romero, Concha. Trabajando las 8 competencias básicas : unidades prácticas : cuaderno 5 [Llibres]. Archidona : Aljibe, 2010. 85 p. : il. ; 27 cm.37.03/FLO/tra. SA-1-8575. DISP.


Gordillo Solanes, Teresa. Trabajando las 8 competencias básicas : unidades prácticas : cuaderno 2 [Llibres]. Archidona : Aljibe, 2010. 84 p. : il. ; 27 cm.37.03/GOR/tra. SA-1-8572. DISP.


Ortega Osuna, José Luis. Competencias básicas: desarrollo y evaluación en educación primaria. Proyecto Azahara [Llibres]. Las Rozas (Madrid) : Wolters Kluwer España, 2010. 454 p. ; 24 cm. (educación infantil y primaria).37.037/ORT/com. SA-1-8342. DISP.


Freije González, Francisco Javier. Trabajando las 8 competencias básicas : unidades prácticas : cuaderno 4 [Llibres]. Archidona : Aljibe, 2010. 72 p. : il. ; 27 cm.37.03/FRE/tra. SA-1-8574. DISP.


Alfabetización mediática y competencias básicas [Llibres]. [Madrid] : Ministerio de Educación, Secretaría General Técnica, 2011. 249 p. ; 24x21 cm. (Monografías ; 2).316.7/ALF. SA-1-8500. DISP.


Vázquez Fernández, Pilar. Competencias básicas : desarrollo y evaluación en educación secundaria obligatoria: proyecto Azahara [Llibres]. Las Rozas (Madrid) : Wolters Kluwer España, 2011. 591 p. ; 24 cm. (educación secundaria).37.037/VAZ/com. SA-1-8434. DISP.


Freije González, Francisco Javier. Trabajando las 8 competencias básicas : unidades prácticas : cuaderno 3 [Llibres]. Archidona : Aljibe, 2010. 83 p. : il. ; 27 cm.37.03/FRE/tra. SA-1-8573. DISP.


Gordillo Solanes, Teresa. Trabajando las 8 competencias básicas : unidades prácticas : cuaderno 1 [Llibres]. Archidona : Aljibe, 2010. 75 p. : il. ; 27 cm.37.03/GOR/tra. SA-1-8571. DISP.