29 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6554 de 29-06-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat corresponents al curs 2010-2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/29/pdf/2011_7353.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de juny 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2011-2012 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/29/pdf/2011_7455.pdf

28 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6553 de 28-06-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a lhttp://www.blogger.com/img/blank.gifes corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental o professional i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzades d'ensenyances musicals de grau elemental o professional durant l'exercici 2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/28/pdf/2011_7271.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/28/pdf/2011_7267.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2011, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la relació d'especialitats i mòduls de cicles formatius amb dedicació susceptible de desdoblament per al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/28/pdf/2011_7450.pdf

27 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6552 de 27-06-2011 es recull les següents resolucions:


Presidència de la Generalitat

DECRET 75/2011, de 24 de juny, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/27/pdf/2011_7443.pdf


Presidència de la Generalitat

CORRECCIÓ d'errades del Decret 5/2011, de 21 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/27/pdf/2011_7416.pdfConselleria d'Educació

ORDE 47/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis 2011 de la Comunitat Valenciana a les iniciatives i bones pràctiques educatives sobre la convivència escolar

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/27/pdf/2011_7357.pdf

http://www.blogger.com/img/blank.gif
Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 43/2011, de 7 de juny de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs públic d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats específiques d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/27/pdf/2011_7398.pdf

24 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6551 de 24-06-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2011, del director general de Personal, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Resolució de 21 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/24/pdf/2011_7254.pdf


Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals per a l'exercici econòmic 2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/24/pdf/2011_7368.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, del director general d'Ordenació i Centres Docents i del director general de Personal, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels Programes de Qualificació Professional Inicial en totes les seues modalitats i tipus d'entitat o centre docent promotor, per al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/24/pdf/2011_7158.pdf

23 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6550 de 23-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

ORDE 46/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la transició des de l'etapa d'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7216.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena el tribunal que ha de realitzar la selecció dels aspirants admesos en el procediment d'accés en el cos d'Inspectors d'Educació i es convoca els aspirants admesos a la realització de les fases del procediment selectiu, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i en execució de la sentència número 1024/2010, de 24 de setembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7255.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena el tribunal que ha de realitzar la selecció dels aspirants admesos en el procediment selectiu d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Resolució de 21 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació. [
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7256.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educahttp://www.blogger.com/img/blank.gifció Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals per a l'exercici econòmic 2011.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7148.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a alguns centres privats concertats d'acció educativa singular (CAES), determinades quantitats per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat del centre per al curs 2011-2012http://www.blogger.com/img/blank.gif

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7262.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'establixen els cicles a què permet l'accés les opcions de la part específica de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de les distintes famílies professionalshttp://www.blogger.com/img/blank.gif de Formació Professional

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7131.pdf
http://www.blogger.com/img/blank.gif

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització per canvi en el cicle, etapa o nivell educatiu per al qual va ser autoritzat, conforme a l'article 13.2 del Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per a impartir ensenyances de règim general no universitàries, modificat pel Reial Decret 131/2010, de 12 de febrer, a determinats centres docents privats de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7199.pdf

22 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6549 de 22-06-2011 es recull les següents resolucions:


Presidència de la Generalitat

DECRET 5/2011, de 21 de juny, del president de la Generalitat, pel http://www.blogger.com/img/blank.gifqual es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat

hhttp://www.blogger.com/img/blank.gifttp://www.docv.gva.es/datos/2011/06/22/pdf/2011_7309.pdf


Presidència de la Generalitat

DECRET 6/2011, de 21 de juny de 2011, del president de la Generalitat, pel qual es nomenen consellers, secretària i portaveu del Consell.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/22/pdf/2011_7310.pdf

21 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6548 de 21-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2011, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres de la Mesa de Pares.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/21/pdf/2011_6974.pdf
http://www.blogger.com/img/blank.gif

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que nomenen nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/21/pdf/2011_7147.pdf

http://www.blogger.com/img/blank.gif
Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2011, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2011-2012, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat inclosos en el programa experimental plurilingüe en la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/21/pdf/2011_6997.pdf


Conselleria d'Educació
http://www.blogger.com/img/blank.gif
RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es concedix l'autorització provisional, prevista en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana, per al curs escolar 2011-2012, a determinats centres docents privats
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/21/pdf/2011_6986.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2011, de la Direcció General d'Ordenacihttp://www.blogger.com/img/blank.gifó i Centres Docents, per la qual es concedix l'autorització provisional, prevista en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009 de 9 de gener del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana, per al curs escolar 2011-2012, a determinades escoles infantils municipals

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/21/pdf/2011_7048.pdf


Conselleria d'Educacióhttp://www.blogger.com/img/blank.gif

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, i de la Direcció General de Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial no finançats amb fons públics per al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/21/pdf/2011_7145.pdf


Conselleria d'Educacióhttp://www.blogger.com/img/blank.gif

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional complementària a la Resolució de 18 de maig de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels programes de qualificació professional inicial corresponents al curs 2011-2012.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/21/pdf/2011_7141.pdfConselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de març de 2011, de la http://www.blogger.com/img/blank.gifDirecchttp://www.blogger.com/img/blank.gifió General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix l'adscripció entre centres a efectes d'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/21/pdf/2011_7170.pdf

17 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6545 de 17-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de la Direcció General de Personal, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2011-2012 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/17/pdf/2011_6971.pdf

16 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6544 de 16-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

ORDE 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres docents de la Comunitat Valenciana
http://www.blogger.com/img/blank.gif
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6872.pdf


Conselleria d'Educació

ORDE 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'estructura de les programacions didàctiques en l'ensenyança bàsica

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6874.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el Programa experimental per a la detecció de bones pràctiques docents dirigides a l'èxit escolar, la seua aplicació, avaluació i difusió durant el curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6873.pdf


Conselleria d'Educacióhttp://www.blogger.com/img/blank.gif

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de maig de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2011/2012, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per l'Orde 17/2011, de 22 de març, de la Conselleria d'Educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6917.pdfhttp://www.blogger.com/img/blank.gif


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6973.pdf


http://www.blogger.com/img/blank.gif
Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2011, de la directora general de Comerç i Consum, mitjançant la qual s'acorda fer públics els guanyadors del concurs després de la convocatòria establida en l'Ordre de 30 de desembre de 2010, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es convoca el concurs escolar 2010/2011 Consumópolis 6: Tu pots triar: saps quant costa el que consumixes?, a càrrec del programa 443.10, Protecció dels Consumidors i Qualitat de Béns i Servicis, línia de subvenció T5741

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6886.pdf

15 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6543 de 15-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat per al curs escolar 2011-2012.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/15/pdf/2011_6927.pdf

14 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6542 de 14-06-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

ORDE 43/2011, de 7 de juny de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs públic d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats específiques d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/14/pdf/2011_6764.pdf

13 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6541 de 13-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la que es reconeix la participació del professorat en els projectes d'innovació educativa a través de la ferramenta eTwinning

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/13/pdf/2011_6721.pdf

10 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6540 de 10-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

ORDE 39/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el títol i l'article 1 i s'addiciona un article 9 a l'Orde 29/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula a la Comunitat Valenciana la prova d'accés a estudis universitaris per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, establida en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/10/pdf/2011_6627.pdf

9 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6539 de 09-06-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació http://www.blogger.com/img/blank.gifi Centres Docents, fase A de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat a la Comunitat Valenciana, per al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/09/pdf/2011_6643.pdf

8 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6538 de 08-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2011, del director general de Personal, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en el cos de Mestres, convocat per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/08/pdf/2011_6570.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2011, del director general de Personal, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a l'ingrés, els accessos i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Resolució de 10 de març de 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/08/pdf/2011_6572.pdf
http://www.blogger.com/img/blank.gif

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2011-2012 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'educació secundària obligatòria
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/08/pdf/2011_6618.pdf

7 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6537 de 07-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2011, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual es concedixen beques per a la realització de treballs d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/07/pdf/2011_6380.pdf

6 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6536 de 06-06-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 5 i l'annex II de l'Orde 27/2010, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els procediments d'accés a la universitat dels majors de 25, 40 i 45 anys, que establix el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/06/pdf/2011_6513.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010 del director general de Personal de la Conselleria d'Educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/06/pdf/2011_6463.pdf

3 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6535 de 03-06-2011 es recull les següents resolucions

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 d'abril de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial, convocades per l'Orde de 5 de març de 2010

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/03/pdf/2011_6395.pdf

2 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6534 de 02-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/02/pdf/2011_6333.pdf

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de maig de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es convoca procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí en el cos de mestres per al curs 2011/2012
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/02/pdf/2011_6396.pdf

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de maig de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es convoca procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en elshttp://www.blogger.com/img/blank.gif cossos docents de catedràtics d'ensenyança secundària i de professors d'ensenyança secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny per al curs 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/02/pdf/2011_6397.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2011, de la Secretaria Autonòmica d'Educachttp://www.blogger.com/img/blank.gifió, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de formació de pares i mares d'alumnes, realitzades per les confederacions i federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, convocades per l'Orde 5/2011, de 7 de febrer, modificada per l'Orde 21/2011, de 26 d'abril, de minoració de l'import global màxim previst en l'Orde 5/2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/02/pdf/2011_6186.pdf

1 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6533 de 01-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2011, del director general de Personal, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundaria i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/01/pdf/2011_6320.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2011, del director general de Personal, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/01/pdf/2011_6322.pdf