21 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6548 de 21-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2011, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres de la Mesa de Pares.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/21/pdf/2011_6974.pdf
http://www.blogger.com/img/blank.gif

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que nomenen nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/21/pdf/2011_7147.pdf

http://www.blogger.com/img/blank.gif
Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2011, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2011-2012, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat inclosos en el programa experimental plurilingüe en la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/21/pdf/2011_6997.pdf


Conselleria d'Educació
http://www.blogger.com/img/blank.gif
RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es concedix l'autorització provisional, prevista en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana, per al curs escolar 2011-2012, a determinats centres docents privats
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/21/pdf/2011_6986.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2011, de la Direcció General d'Ordenacihttp://www.blogger.com/img/blank.gifó i Centres Docents, per la qual es concedix l'autorització provisional, prevista en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009 de 9 de gener del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana, per al curs escolar 2011-2012, a determinades escoles infantils municipals

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/21/pdf/2011_7048.pdf


Conselleria d'Educacióhttp://www.blogger.com/img/blank.gif

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, i de la Direcció General de Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial no finançats amb fons públics per al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/21/pdf/2011_7145.pdf


Conselleria d'Educacióhttp://www.blogger.com/img/blank.gif

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional complementària a la Resolució de 18 de maig de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels programes de qualificació professional inicial corresponents al curs 2011-2012.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/21/pdf/2011_7141.pdfConselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de març de 2011, de la http://www.blogger.com/img/blank.gifDirecchttp://www.blogger.com/img/blank.gifió General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix l'adscripció entre centres a efectes d'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/21/pdf/2011_7170.pdf

No hay comentarios: