23 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6550 de 23-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

ORDE 46/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la transició des de l'etapa d'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7216.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena el tribunal que ha de realitzar la selecció dels aspirants admesos en el procediment d'accés en el cos d'Inspectors d'Educació i es convoca els aspirants admesos a la realització de les fases del procediment selectiu, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i en execució de la sentència número 1024/2010, de 24 de setembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7255.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena el tribunal que ha de realitzar la selecció dels aspirants admesos en el procediment selectiu d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Resolució de 21 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació. [
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7256.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educahttp://www.blogger.com/img/blank.gifció Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals per a l'exercici econòmic 2011.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7148.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a alguns centres privats concertats d'acció educativa singular (CAES), determinades quantitats per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat del centre per al curs 2011-2012http://www.blogger.com/img/blank.gif

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7262.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'establixen els cicles a què permet l'accés les opcions de la part específica de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de les distintes famílies professionalshttp://www.blogger.com/img/blank.gif de Formació Professional

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7131.pdf
http://www.blogger.com/img/blank.gif

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització per canvi en el cicle, etapa o nivell educatiu per al qual va ser autoritzat, conforme a l'article 13.2 del Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per a impartir ensenyances de règim general no universitàries, modificat pel Reial Decret 131/2010, de 12 de febrer, a determinats centres docents privats de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7199.pdf

No hay comentarios: