28 de febrero de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6469 de 28-02-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

DECRET 17/2011, de 25 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació per a l'any 2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/28/pdf/2011_2380.pdf

23 de febrero de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num.6466 de 23-02-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial a la Conselleria d'Educació, Convocatòria número 024/2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/23/pdf/2011_2015.pdf

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial a la Conselleria d'Educació, Convocatòria número 025/2011.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/23/pdf/2011_2017.pdf

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial a la Conselleria d'Educació, Convocatòria número 026/2011
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/23/pdf/2011_2018.pdf

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial a la Conselleria de d'Educació, Convocatòria número 030/2011
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/23/pdf/2011_2025.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 2/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/23/pdf/2011_2052.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 3/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial. [2011/2054]
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/23/pdf/2011_2054.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 4/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/23/pdf/2011_1910.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 5/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar les activitats de formació de pares i mares de l'alumnat, realitzades per les confederacions i les federacions d'associacions de pares i mares de l'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics. [2011/1913]
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/23/pdf/2011_1913.pdf

21 de febrero de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6464 de 21-02-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/21/pdf/2011_1854.pdf


Conselleria d'Educació

Licitació número CNMY10/EN75S/90. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, de l'expedient de Servici de Fase B de programa de suport a l'ensenyança i l'aprenentatge de llengües estrangeres (PALE) pel qual es convoquen cursos de formació permanent en anglés dirigits al personal docent d'educació no universitària de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/21/pdf/2011_1985.pdf

17 de febrero de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6461 de 16-02-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

ORDE 1/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2009/2010
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/16/pdf/2011_1777.pdf

15 de febrero de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6.460 de 15-02-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a uns centres públics amb aules específiques d'Educació Especial autoritzades determinades quanties per a sufragar les despeses derivades dels materials escolars utilitzats per a desenrotllar el procés d'aprenentatge del seu alumnat

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/15/pdf/2011_1615.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzats en un centre públic o privat concertat a la Comunitat Valenciana, per al curs 2010-2011, fase C

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/15/pdf/2011_1616.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2011, per la qual es modifica la Resolució de 29 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la fase B, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en un centre públic o privat concertat a la Comunitat Valenciana per al curs 2010/2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/15/pdf/2011_1619.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adscriuen els centres i entitats que impartixen Programes de Qualificació Professional Inicial als corresponents instituts d'Educació Secundària.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/15/pdf/2011_1611.pdf

10 de febrero de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV n.6457 de 10 de febrer de 2011 es recull les següents disposicions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent al curs acadèmic 2010-2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/10/pdf/2011_1326.pdf

9 de febrero de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6456 de 09-02-2011 és recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de gener de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix el calendari de realització de la prova de certificació de Nivell Bàsic, de Nivell Intermedi i de Nivell Avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2010-2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/09/pdf/2011_1403.pdf


Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i la Generalitat per al finançament de places públiques del primer cicle d'Educació Infantil en el marc del Pla Educa3. Any 2010

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/09/pdf/2011_1388.pdf

8 de febrero de 2011

PCPI-Comunitat Valenciana

Para quien tenga interés en los Programas de Cualificación Profesional Inicial, pueden acceder a la siguiente dirección Web:


http://cefirefp.edu.gva.es/index.php?id=979

7 de febrero de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6454 de 07-02-2011 és recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

ORDE 106/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals, per a l'exercici econòmic 2011
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/07/pdf/2011_1226.pdf

Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i la Generalitat per al Pla de Suport a la Implantació de la LOE Any 2010.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/07/pdf/2011_1260.pdf