14 de julio de 2015

Hem rebut les darreres números de les revistes, "Guix : elements d'acció educativa" i "Guix d'infantil" que podeu consultar a la biblioteca.
 

Resoluciones DOCV 3-14/07/2015

Al DOCV num. 7569  de 13-07-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fa pública la relació del plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/13/pdf/2015_6227.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2015, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova del grau mitjà de coneixements de valencià.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/13/pdf/2015_6209.pdf


Al DOCV num. 7568  de 10-07-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es publica el finançament de les convocatòries dels procediments d'acreditació de competències professionals per l'experiència laboral o vies no formals de formació

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/10/pdf/2015_6174.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances esportives de règim especial durant el curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/10/pdf/2015_6361.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, de manera experimental, l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en distintes famílies i àrees professionals, a través de diversos procediments oberts de manera permanent durant un any natural

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/10/pdf/2015_6404.pdf
Al DOCV num. 7567  de 09-07-2015 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2015-2016 impartisquen cicles formatius de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/09/pdf/2015_6315.pdf


Al DOCV num. 7566  de 08-07-2015 es recull les següents resolucions:


    Presidència de la Generalitat

    DECRET 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6393.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'admissió i matrícula en cicles formatius de Formació Professional establits a l'empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, d'aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, convocats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6314.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6325.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2015, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual modifica parcialment la Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015/2016 i la Resolució 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015/2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6385.pdf


Al DOCV num. 7564  de 06-07-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici de 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/06/pdf/2015_6102.pdfAl DOCV num. 7563  de 03-07-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2015, del director general de l'Esport, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els XXXIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs / per a la temporada 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/03/pdf/2015_6213.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2015, del director general de l'Esport, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes a centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport durant el curs escolar 2014-2015 i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/03/pdf/2015_6221.pdf

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/03/pdf/2015_6221.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2015, del director general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es modifica l'annex I, Expedient acadèmic, de l'Orde 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/03/pdf/2015_6232.pdf

2 de julio de 2015

Resolucions DOCV 24/30-06;1/2-07-2015

Al DOCV num. 7562  de 02-07-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 70/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa experimental Club dels Deures a desenrotllar en determinats centres docents d'Educació Primària, sostinguts amb fons públics i s'aprova la convocatòria per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/02/pdf/2015_6194.pdf


Al DOCV num. 7561  de 01-07-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de professors d'Ensenyança Secundària, convocat per Orde 46/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/01/pdf/2015_6169.pdf


Al DOCV num. 7560  de 30-06-2015 es recull les següents resolucions:

    Presidència de la Generalitat

    DECRET 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6165.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d'educació

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6065.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 70/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa experimental Club dels Deures a desenrotllar en determinats centres docents d'Educació Primària sostinguts amb fons públics i s'aprova la convocatòria per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6068.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6037.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    Correcció d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde 46/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6122.pdf    Presidència de la Generalitat

    DECRET 8/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual nomena vicepresidenta, consellers, secretària i portaveu del Consell.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6166.pdf

Al DOCV num. 7556  de 25-06-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 68/2015, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa experimental denominat «Coordinació horària» dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament les ensenyances professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5952.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocat per Orde 45/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5942.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària, convocat per Orde 47/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5943.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde 46/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5944.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos de professors d'Ensenyança Secundaria, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde 46/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5945.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 67/2015, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5950.pdf

Al DOCV num. 7555  de 24-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2015, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es reconeixen les entitats que acrediten competència en llengües estrangeres i que han superat el proces de reconeixement en els mesos d'abril i maig de 2015, en virtut del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, i d'acord amb la Resolució de 24 de novembre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix el procediment per al reconeixement d'entitats que acrediten competència lingüística en llengües estrangeres en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/24/pdf/2015_5955.pdf