2 de julio de 2015

Resolucions DOCV 24/30-06;1/2-07-2015

Al DOCV num. 7562  de 02-07-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 70/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa experimental Club dels Deures a desenrotllar en determinats centres docents d'Educació Primària, sostinguts amb fons públics i s'aprova la convocatòria per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/02/pdf/2015_6194.pdf


Al DOCV num. 7561  de 01-07-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de professors d'Ensenyança Secundària, convocat per Orde 46/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/01/pdf/2015_6169.pdf


Al DOCV num. 7560  de 30-06-2015 es recull les següents resolucions:

    Presidència de la Generalitat

    DECRET 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6165.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d'educació

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6065.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 70/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa experimental Club dels Deures a desenrotllar en determinats centres docents d'Educació Primària sostinguts amb fons públics i s'aprova la convocatòria per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6068.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6037.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    Correcció d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde 46/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6122.pdf    Presidència de la Generalitat

    DECRET 8/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual nomena vicepresidenta, consellers, secretària i portaveu del Consell.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6166.pdf

Al DOCV num. 7556  de 25-06-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 68/2015, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa experimental denominat «Coordinació horària» dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament les ensenyances professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5952.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocat per Orde 45/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5942.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària, convocat per Orde 47/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5943.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde 46/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5944.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos de professors d'Ensenyança Secundaria, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde 46/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5945.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 67/2015, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5950.pdf

Al DOCV num. 7555  de 24-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2015, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es reconeixen les entitats que acrediten competència en llengües estrangeres i que han superat el proces de reconeixement en els mesos d'abril i maig de 2015, en virtut del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, i d'acord amb la Resolució de 24 de novembre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix el procediment per al reconeixement d'entitats que acrediten competència lingüística en llengües estrangeres en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/24/pdf/2015_5955.pdf

No hay comentarios: