20 de julio de 2012

Resolucions DOCV 20-07-2012

Al DOCV num. 6823  de 20-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es realitzen modificacions en el catàleg d'unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/20/pdf/2012_7269.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2012, del director general de Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de la fase A, prevista en l'annex I de l'Orde 31/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic de l'alumnat d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i d'unitats d'educació especial, escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat a la Comunitat Valenciana per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/20/pdf/2012_7163.pdf

17 de julio de 2012

Resolucions DOCV 17-07-2012

Al DOCV num. 6820  de 17-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 43/2012, de 5 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l'article 6 de l'Orde 29/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula a la Comunitat Valenciana la prova d'accés a estudis universitaris establida en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, modificada per l'Orde 39/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/17/pdf/2012_7052.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 44/2012, d'11 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d'un centre docent públic d'ensenyança no universitària de titularitat de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/17/pdf/2012_7056.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 42/2012, de 3 juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica i d'Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/17/pdf/2012_7054.pdf

16 de julio de 2012

Resolucions DOCV 16-07-2012

Al DOCV num. 6819  de 16-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

DECRET 115/2012, de 13 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 102/2008, d'11 de juliol, pel qual s'establix el currículum del Batxillerat en la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/16/pdf/2012_7049.pdf

10 de julio de 2012

Resolucions DOCV 09-07-2012

Al DOCV num. 6814  de 09-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 37/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Gestió Administrativa

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6648.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 38/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Producció Agropecuària.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6652.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 39/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6653.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 40/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6655.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2012, del secretari autonòmic d'Educació de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es publica la relació d'especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2012-2013. [2012/6823] (pdf 968KB)

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6823.pdf

6 de julio de 2012

Resolucions DOCV 06-07-2012

Al DOCV num. 6812  de 06-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 36/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6644.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2012-2013, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat inclosos en el programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6633.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per al desenrotllament, durant el curs escolar 2011-2012, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç i la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, pel qual s'encomana a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en tal reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyances de Formació Professional que permeten l'accés als esmentats carnets.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6759.pdf

5 de julio de 2012

Resolucions 05-07-2012

Al DOCV num. 6811  de 05-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 32/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Producció Agroecològica

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6637.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6641.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 34/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6642.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de maig de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es procedix a la substitució d'un membre del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6635.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2012, de les direccions generals de Centres Docents, d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, i de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana durant el curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6661.pdf

4 de julio de 2012

Resolució DOCV 04-07-2012

Al DOCV num.  6810 de 04-07-2012 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual es modifica parcialment la Resolució de 22 de febrer de 2012, referida a canvis en el catàleg d'unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/04/pdf/2012_6654.pdf

2 de julio de 2012

Resolució DOCV 02-07-2012

Al DOCV num. 6808  de 02-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

DECRET 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d'educació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/02/pdf/2012_6537.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals per a l'exercici econòmic 2012. [2012/6444] (pdf 253KB)

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/02/pdf/2012_6444.pdf