27 de enero de 2015

Noves revistes


Foto cubierta

Hem rebut el número 452 de la revista "Cuadernos de pedagogía"; el número 65 de la revista "Articles de didàctica de la llengua i de la literatura"; i el número 011 de la revista "Aula de secundaria". Que podeu consultar a la biblioteca.


 Resolució DOCV 22/27-01-2015

Al DOCV num. 7451  de 27-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten les instruccions que regulen la matrícula telemàtica en la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/27/pdf/2015_464.pdf

Al DOCV num. 7450  de 26-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 2/2015, de 21 de gener, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen i regulen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de les ensenyances esportives de règim especial.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/26/pdf/2015_500.pdf


Al DOCV num. 7449  de 23-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics i privats concertats que seran proposats al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'assignació d'auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/23/pdf/2015_409.pdfAl DOCV num. 7448  de 22-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2015, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es complementen els annexos de la Resolució de 4 d'agost de 2014 per la qual es resolen els expedients d'incorporació, modificació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, educació especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/22/pdf/2015_421.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de novembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/22/pdf/2015_388.pdf

21 de enero de 2015

Noves Revistes

Hem rebut el número 78 de la revista "Guix d'infantil" i el número 410 de la revista "Guix : elements d'acció educativa". Que podeu consultar a la biblioteca. 

Resolucions DOCV 20-21-01-2015

Al DOCV num. 7447  de 21-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/21/pdf/2015_420.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de novembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/21/pdf/2015_390.pdf

Al DOCV num. 7446  de 20-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de reconeixement del dret del personal docent no universitari de la Generalitat a l'abonament meritat de la paga extraordinària de desembre de 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/20/pdf/2015_65.pdf    Conselleria de Governació i Justícia

    RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2015, del director general de Justícia, per la qual es reconeix el dret a l'abonament de la part reportada de la paga extraordinària de desembre de 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/20/pdf/2015_403.pdf    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2015, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es reconeix el dret del personal de l'Administració de la Generalitat a l'abonament de determinada quantia corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/20/pdf/2015_64.pdf    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2015, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servici de la Generalitat, per a l'any 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/20/pdf/2015_252.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, del director general de l'Esport, per la qual es convoca el Programa de Formació Permanent 2015 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/20/pdf/2015_360.pdf

14 de enero de 2015

Resolucions DOCV 17-12-2014/14-01-2015

Al DOCV num.  7438 de 08-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 17 de setembre de 2010, de la Direcció General de Personal, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos de mestres els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de 27 d'abril de 2010.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/08/pdf/2014_11926.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es minoren determinades concessions d'ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial, adjudicades per la Resolució de 27 de maig 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/08/pdf/2014_11899.pdf

Al DOCV num.  7437 de 07-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Seguretat i Medi Ambient

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/07/pdf/2014_11864.pdf

Al DOCV num.  7430 de 24-12-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, per al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/24/pdf/2014_11618.pdf

Al DOCV num.  7429 de 23-12-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'aprova la realització de les proves de l'avaluació individualitzada de tercer de Primària, i les proves d'avaluació de diagnòstic de primer i quart de Primària i de segon d'Educació Secundària Obligatòria, del curs 2014-2015, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, es nomenen els membres de la comissió de seguiment i control i de la comissió tècnica i es donen instruccions per a l'elaboració de les proves.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/23/pdf/2014_11567.pdf