17 de junio de 2014

Noves revistes

Hem rebut el número 446 de la revista "Cuadernos de pedagogía". Que la podeu consultar a la biblioteca.

Foto cubierta


Resolucions DOCV 12/17-06-2014

Al DOCV num. 7297  de 17-06-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 45/2014, de 12 de juny de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris mantinguts amb fons públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/17/pdf/2014_5507.pdf

Al DOCV num. 7296  de 16-06-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per al desplegament, durant el curs escolar 2013-2014, de l'Acord de 2 de juliol de 2004, entre la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, pel qual s'encarrega a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en esta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyances de formació professional que permeten l'accés als carnets esmentats

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/16/pdf/2014_5489.pdf

Al DOCV num. 7292  de 12-06-2014 es recull les següents resolucions:


RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2014, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, i Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances esportives de règim especial durant el curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/12/pdf/2014_5343.pdf

10 de junio de 2014

Resolució DOCV 5/6-06-2014

Al DOCV num.  7289 de 05-06-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 42/2014, de 3 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els procediments per a l'autorització als centres sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte-programa subscrit entre estos centres i l'Administració educativa, en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/05/pdf/2014_5079.pdf

Al DOCV num.  7290 de 06-06-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5041.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5048.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es modifiquen i corregixen en la Resolució de 12 de novembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5085.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de futbol i de futbol sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5086.pdf

3 de junio de 2014

Resolucions DOCV 29/30-05-2014

Al DOCV num.  7280 de 23-05-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/23/pdf/2014_4602.pdf

Al DOCV num. 7281  de 26-05-2014 es recull les següents resolucions:

 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 70/2014, de 23 de maig, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'any 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/26/pdf/2014_4669.pdf