10 de junio de 2014

Resolució DOCV 5/6-06-2014

Al DOCV num.  7289 de 05-06-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 42/2014, de 3 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els procediments per a l'autorització als centres sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte-programa subscrit entre estos centres i l'Administració educativa, en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/05/pdf/2014_5079.pdf

Al DOCV num.  7290 de 06-06-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5041.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5048.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es modifiquen i corregixen en la Resolució de 12 de novembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5085.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de futbol i de futbol sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5086.pdf

No hay comentarios: