20 de diciembre de 2013

Resolucions DOCV 19/20-12-2013

Al DOCV num. 7176  de 19-12-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de novembre de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/19/pdf/2013_12110.pdf

Al DOCV num. 7177  de 20-12-2013 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes per als centres d'educació especial, les unitats d'educació especial en centres ordinaris i els centres d'acció educativa singular (CAES) de titularitat de corporacions locals i privats concertats per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic en el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/20/pdf/2013_12165.pdf

17 de diciembre de 2013

Resolucions DOCV 17-12-2013

Al DOCV num. 7174  de 17-12-2013 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'amplia el termini de presentació de la documentació dels Premis Extraordinaris de Formació Professional, corresponents al curs 2012-2013, als centres educatius de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/17/pdf/2013_12020.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2013, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establixen les dates de les proves i avaluacions extraordinàries en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyances artístiques professionals i ensenyances esportives, durant el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/17/pdf/2013_11952.pdf

13 de diciembre de 2013

Resolucions DOCV 11-12/12/2013

Al DOCV num. 7171  de 12-12-2013 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es procedix a la correcció d'errades de la Resolució de 8 de novembre de 2013, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/12/pdf/2013_11495.pdf

Al DOCV num. 7170  de 11-12-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2013, de la Conselleria d'Educació,Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/11/pdf/2013_11438.pdf

10 de diciembre de 2013

Resolucions DOCV 9-12-2013

Al DOCV num. 7168  de 09-12-2013 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 183/2013, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es procedix a l'adequació normativa en l'àmbit educatiu pel que fa a la realització de proves extraordinàries d'avaluació i sessions d'avaluació extraordinàries.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/09/pdf/2013_11702.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen el vicepresident i els vocals de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/09/pdf/2013_11439.pdf

3 de diciembre de 2013

Resolucions DOCV 03-12-2013

Al DOCV num. 7165  de 03-12-2013 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2013, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau elemental de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/03/pdf/2013_11330.pdf
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es publica la part dispositiva de la Sentència 271/2013, de 15 de maig, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la qual s'anul·len determinats aspectes de l'article 10 de l'Orde 95/2010, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la validació de la formació professional per a l'ocupació a demanda impartida per empreses o entitats ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana als seus treballadors amb les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/03/pdf/2013_11350.pdf

29 de noviembre de 2013

REsolucions DOCV 27-11-2013


Al DOCV num.  7161 de 27-11-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, sobre la concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini extraordinari, curs escolar 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/27/pdf/2013_11327.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, sobre la concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini extraordinari, curs escolar 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/27/pdf/2013_11328.pdf

26 de noviembre de 2013

Resolució DOCV 26-11-2013

Al DOCV num. 7160  de 26-11-2013 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2013, del director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es nomenen els membres de la comissió mixta prevista en l'Orde de 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/26/pdf/2013_11078.pdf

22 de noviembre de 2013

Resolucions DOCV 20-11-2013

Al DOCV num. 7156   de 20-11-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 94/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen i s'autoritzen els plans d'estudi del centre autoritzat superior d'ensenyances artístiques de disseny Barreira Arte y Diseño, conduents a l'obtenció del títol superior de Disseny

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/20/pdf/2013_10797.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2013, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/20/pdf/2013_10883.pdf

19 de noviembre de 2013

Resolucions DOCV 18/19-112013

Al DOCV num.  7155 de 19-11-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, complementària a la Resolució de 14 d'octubre de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritza la impartició dels cursos preparatoris de les proves d'accés en el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/19/pdf/2013_11044.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, del director general de l'Esport, per la qual es publiquen les ajudes concedides en base a la resolució de convocatòria d'ajudes a centres educatius d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana, mantinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu durant el curs escolar 2012-2013 i que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/19/pdf/2013_10703.pdf

Al DOCV num.  7154 de 18-11-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, del director general de l'Esport, per la qual es publiquen les ajudes concedides basant-se en la resolució de convocatòria d'ajudes destinades a les entitats inscrites que participen en el nivell d'iniciació al rendiment en els XXXI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/18/pdf/2013_10712.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/18/pdf/2013_10844.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/18/pdf/2013_10842.pdf

12 de noviembre de 2013

Resolucions DOCV 6 y 8-11-2013

Al DOCV num. 7148  de 08-011-2013 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/08/pdf/2013_10607.pdf


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportCORRECCIÓ d'errades de l'Orde 82/2013, de 30 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores dels premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/08/pdf/2013_10601.pdf


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 89/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per als centres d'educació especial, les unitats d'educació especial en centres ordinaris i els centres d'acció educativa singular (CAES), de titularitat de corporacions locals i privats concertats, per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic en el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/08/pdf/2013_10602.pdf


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2013, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual s'amplia el termini de presentació de candidatures i documentació dels premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/08/pdf/2013_10618.pdf

  Al DOCV num. 7146  de 06-011-2013 es recull les següents resolucions:


  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de setembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol l'assignació de recursos econòmics als centres de titularitat pública i la concessió d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats autoritzats per a desenrotllar el projecte experimental de contracte programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/06/pdf/2013_10543.pdf

5 de noviembre de 2013

Resolucions DOCV 4-11-2013

Al DOCV num. 7144  de 04-11-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat


    http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/04/pdf/2013_10468.pdf

        Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2013, de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Política Lingüística, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públic

    http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/04/pdf/2013_10417.pdf


        Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2013, de la directora general de Cultura, de concessió d'ajudes per al foment i suport d'activitats culturals i artístiques, i per a la participació en fires d'art d'acord amb l'Orde 50/2013, de 5 de juny

    http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/04/pdf/2013_10362.pdf

29 de octubre de 2013

Resolucions DOCV 28 y 29-10-2013

Al DOCV num. 7141  de 29-10-2013 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de juliol de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de renovació, incorporació, i modificació dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius

http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/29/pdf/2013_10320.pdf

 Al DOCV num. 7140  de 28-10-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'1 d'octubre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, sobre la concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/28/pdf/2013_10252.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2013, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis de la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XIV Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/28/pdf/2013_10148.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/28/pdf/2013_10236.pdf

25 de octubre de 2013

Resolucions DOCV 23 y 25-10-2013

Al DOCV num. 7137  de 23-10-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels coneixements de valencià per als empleats públics de l'Administració de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/23/pdf/2013_9974.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental de Contracte-Programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/23/pdf/2013_10101.pdf

Al DOCV num. 7139  de 25-10-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/25/pdf/2013_10188.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/25/pdf/2013_10189.pdf

23 de julio de 2013

Resolucions DOCV 23-07-2013

Al DOCV num.  7073 de 23-07-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el funcionament d'una ula de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/23/pdf/2013_7290.pdf

Al DOCV num. 7072  de 22-07-2013 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de juliol del 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la que s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2013-2014, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per Orde 56/2013/2012 de 6 de juny del 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/22/pdf/2013_7734.pdf

Al DOCV num.  7071 de 19-07-2013 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/19/pdf/2013_7651.pdf

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 d'agost de 2012, de la Subsecretaria i de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2012-2013


http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/19/pdf/2013_7549.pdf


Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2013-2014 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/19/pdf/2013_7583.pdf

17 de julio de 2013

Resolucions DOCV 15-07-2013

Al DOCV num.  7067 de 15-07-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/15/pdf/2013_7361.pdf

9 de julio de 2013

Resolucions DOCV 09-07-2013

Al DOCV num. 7063  de 09-07-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 75/2013, de 5 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega l'article 9 del Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució de personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d'educació i es modifica l'annex II de l'Orde de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'aproven les instruccions que regulen l'organització i el funcionament dels centres que impartixen ensenyances de segon cicle d'Educació Infantil, Preescolar, Primària, General Bàsica, Educació Especial, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, sostinguts amb fons públics i dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/09/pdf/2013_7250.pdf

2 de julio de 2013

Resolucions DOCV 2-07-2013

Al DOCV num. 7058  de 02-07-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓN de 28 de junio de 2013, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte por la que se modifica parcialmente la Resolución de 2 de abril de 2013, por la que se actualiza el catálogo de unidades, se modifican los puestos de trabajo docente, la denominación y otros aspectos, de determinados centros docentes públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y Primaria y Educación Especial, de titularidad de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/02/pdf/2013_6932.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 25 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es publica la línia pressupostària i es determinen els crèdits que han de finançar durant 2013 els centres privats concertats que impartixen ensenyança d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, per a l'aplicació de programes de compensació educativa, en el curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/02/pdf/2013_6928.pdf

28 de junio de 2013

Resolucions DOCV 26-27-28/06/2013

Al DOCV num.  7056 de 28-06-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 24 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual nomena un nou membre dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6831.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportCORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6828.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportCORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l'Orde 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6829.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 68/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6804.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedixen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística i traducció

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6773.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIO de 26 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial i de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, per la qual s'establix el procediment i el calendari d'inventari i certificació de les aplicacions i l'equipament informàtics existents en els centres educatius dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6845.pdf

    DOCV 27-06-2013 N. 7055


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 67/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació i l'habilitació de llocs de treball d'àmbit per a ser proveïts per funcionaris docents en centres públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6798.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalita

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6789.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 66/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6792.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 49/2013, de 28 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, programació musical estable anual dels ajuntaments i projectes de producció musical durant els mesos de gener a setembre de 2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6793.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de Qualificació Professional Inicial per al curs 2013-2014, establit per la Resolució de 12 d'abril de 2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6796.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de Qualificació Professional Inicial per al curs 2013-2014, establit per la Resolució de 12 d'abril de 2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6795.pdf

DOCV 26-06-2013 N. 7054

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial, convocades per l'Orde 20/2012, de 21 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/26/pdf/2013_6728.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions sobre l'expedició de les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/26/pdf/2013_6219.pdf

25 de junio de 2013

Revistes Escuela i Guix

Ha arribat a la nostra biblioteca el número de 20 de juny de la revista "Escuela". Fent clic a  l'enllaç tindreu l'index.

http://www.periodicoescuela.es/infoescuela/numero.cfm?action=SUMARIO

També ha arribat el número 395 de la revista "Guix". Fent clic a  l'enllaç tindreu l'index.

http://guix.grao.com/revistas/guix/395-la-lectura-a-diferents-paisos-de-la-ue


 Podeu consultar l'article que desitgeu a la nostra seu.

Resolucions DOCV 21-24 i 25-06-2013

Al DOCV num. 7053  de 25-06-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6629.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 64/2013, de 21 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desenrotlla i s'inclou l'horari del currículum, i es determina la prova d'accés de les especialitats d'Acordió, Instruments de corda polsada del Renaixement i Barroc, Instruments de plectre i Viola de gamba, establides en el Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6657.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 2 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establixen criteris per a l'aplicació de la Resolució de 12 de febrer de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de convocatòria del procés per a la constitució a consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2013 per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana, en aplicació del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6214.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 10 juny de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determinen el calendari i el procediment per a l'admissió i la matriculació per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6637.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6678.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es constituïx la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres, i s'establix el procediment per al reconeixement d'entitats que acrediten competència lingüística en l'àmbit territorial de la Comunitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6647.pdf


DOCV 24-06-2013 N. 7052onselleria d'Educació, Cultura i Esport

DECRET 80/2013, de 21 de juny, del Consell, de modificació del Decret 48/2013, de 12 d'abril, del Consell, pel qual es va aprovar l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'any 2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6620.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats per al curs escolar 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6636.pdf

    DOCV 21-06-2013 N.7051

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/21/pdf/2013_6484.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/21/pdf/2013_6485.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 63/2013, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/21/pdf/2013_6552.pdf

20 de junio de 2013

Resolució DOCV 20-06-2013

Al DOCV num. 7050  de 20-06-2013 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 62/2013, de 14 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/20/pdf/2013_6521.pdf

18 de junio de 2013

Resolucions DOCV 17/18-06-2013

Al DOCV num. 7048  de 18-06-2013 es recull les següents resolucions:
Conselleria d'Educació, Cultura i EsportDECRET 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6399.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 14 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocats per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6262.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 14 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l'Orde 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6263.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 61/2013, de 14 de juny, per la qual es modifica l'Orde 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6404.pdf
Conselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 60/2013, de 12 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen i regulen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de les ensenyances artístiques professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, i es convoquen els corresponents per a l'alumnat que ha finalitzat els estudis en el curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6405.pdf


Al DOCV num. 7047  de 17-06-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 10 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca un programa experimental per al foment de l'ús de llibres de text en dispositius electrònics denominats tauletes tàctils, en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant els cursos escolars 2013-2014 i 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/17/pdf/2013_6268.pdf

14 de junio de 2013

Resolució DOCV

Al DOCV num. 7045  de 13-06-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 31 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es desenrotllen els procediments d'accés, admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/13/pdf/2013_6161.pdfAl DOCV num. 7046  de 14-06-2013 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 31 de maig de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual es resol, pel sistema de lliure designació, la provisió de llocs de directors de centres integrats públics de Formació Professional que depenen d'esta direcció territorial.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/14/pdf/2013_6192.pdf

11 de junio de 2013

Resolucions DOCV 11-06-2013

Al DOCV num. 7043  de 11-06-2013 es recull les següents resolucions:
Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 5 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions de desenrotllament de la Resolució de 7 de novembre de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació


http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/11/pdf/2013_6057.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 57/2013, de 6 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/11/pdf/2013_6035.pdf

7 de junio de 2013

Ha arribat a la nostra biblioteca el número 3987 de 6 de juny de la revista "Escuela" i també el número 435 de juny de la revista "Cuadernos de pedagogía". Podeu consultar l'article que desitgeu a la nostra seu.

Resolucions DOCV

Al DOCV num. 7041  de 07-06-2013 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/07/pdf/2013_5936.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l'Orde 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/07/pdf/2013_5937.pdf


Al DOCV num. 7040  de 06-06-2013 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, d'addició de l'annex I A a la Resolució de 26 de març de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/06/pdf/2013_5913.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, a proposta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València, de Mercadona, SA, i el seu Comité d'Empresa, l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de la família professional d'Instal·lació i Manteniment.


http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/06/pdf/2013_5878.pdf


Al DOCV num. 7039  de 05-06-2013 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en diferents famílies i àrees professionals

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/05/pdf/2013_5882.pdf


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establix la forma de calcular la nota mitjana dels alumnes que han accedit amb el títol de Tècnic de Formació Professional per a cursar el Batxillerat sense modalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/05/pdf/2013_5853.pdf

4 de junio de 2013

Novetats revistes

Ha arribat a la nostra biblioteca l’últim número de la revista "Escuela". Fent clic a  l'enllaç tindreu l'index. Podeu consultar l'article que desitgeu a la nostra seu.http://www.periodicoescuela.es/infoescuela/numero.cfm?action=SUMARIO

Novetats

NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES
*Laura Alonso; El docente de educación virtual. Ed. Narcea. ISBN

978-84-277-1748-0.

*Louisa Leaman. Los profesores perfectos existen. Ed. Narcea. ISBN

978-84-277-1823-4.

*Antoni Badia. Estrategias y competencias de aprendizaje en

educación. 2012. Ed. Síntesis. ISBN 978-84-99589299.

*Mª Victoria Trianes; Afrontamiento en la infancia. 2012. Ed. Aljibe.

ISBN 978-84-9700-729-0.

*José Antonio Marina; Carpeta de la educación del talento. Ed. Ariel.

ISBN 978-84-344-1326-9.

*Roca Cobo, Enrique; La evaluación diagnóstica de las competenciasbásicas. Ed. Síntesis

*Pantoja Vallejo, Antonio; La acción tutorial en la escuela. Ed. Síntesis

*Cerda Toledo, Maribel de la; Por una pedagogía de ayuda entre

iguales : reflexiones y prácticas. Ed. Graó

*Amorós, Elisabet; 44 experiències (0-3). Ed. Graó.DOCV 4-06-2013

Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 30 de maig de 2013, de la Direcció General Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per la Resolució de 5 d'abril de 2013, corresponents al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/04/pdf/2013_5835.pdf