27 de noviembre de 2015

Resolucions DOCV 25/27-11-2015

Al DOCV num. 7665  de 25-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/25/pdf/2015_9550.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/25/pdf/2015_9545.pdf

24 de noviembre de 2015

Noves revistes

Hem rebut les darreres números de les revistes "Articles de didàctica de la llengua i de la literatura" i "Aula de secundaria" que podeu consultar la la biblioteca.


Resolució DOCV 19/24-11-2015

Al DOCV num. 7663  de 23-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la que s'amplia el termini de justificació de la convocatòria del concurs públic d'assignacions i ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenvolupament del currículum durant el curs acadèmic 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/23/pdf/2015_9460.pdf

Al DOCV num. 7662  de 20-11-2015 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es reconeix el dret del personal docent no universitari de la Generalitat a l'abonament de determinada quantia corresponent a la paga extraordinària de 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/20/pdf/2015_9421.pdf

18 de noviembre de 2015

Noves revistes


Hem rebut les darreres números de les revistes "Cuadernos de pedagogía" i "Guix elements d'acció educativa" que podeu consultar la la biblioteca.


 

Resolucións DOCV 13/18-11-2015

Al DOCV num. 7660  de 18-11-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Orde 48/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9258.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d'aquestes a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9263.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per Resolució de 15 d'octubre de 2015, corresponents al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9313.pdf

Al DOCV num. 7658  de 16-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/16/pdf/2015_9256.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/16/pdf/2015_9257.pdf


Al DOCV num. 7657  de 13-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil, de primer cicle, per al curs escolar 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/13/pdf/2015_9176.pdf

Rebs aquesta informació per haver-ho sol·licitat o  perquè eres un Centre Educatiu de l'àmbit del Cefire de Sagunt. Per donar-te de baixa retorna aquest correu posant BAIXA.

--

12 de noviembre de 2015

Resolucions DOCV 4/12-11-2015

Al DOCV num. 7655  de 11-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/11/pdf/2015_9148.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/11/pdf/2015_9149.pdf


DOCV num. 7653  de 09-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/09/pdf/2015_8943.pdf

DOCV num. 7651  de 05-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritza, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, els centres assenyalats en l'annex d'aquesta resolució.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/05/pdf/2015_8889.pdf

3 de noviembre de 2015

Resolucions DOCV 28/10-03/11-2015

Al DOCV num. 7648  de 02-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2015, conjunta de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de gravació i posada a disposició de l'Administració de la programació general anual per als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/02/pdf/2015_8795.pdf

Al DOCV num. 7647  de 30-10-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/30/pdf/2015_8734.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de gravació i posada a disposició de l'Administració de la programació general anual per a les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/30/pdf/2015_8794.pdf

Al DOCV num. 7645  de 28-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, convocat per Ordre 55/2015, de 18 de maig, i per la qual es convoca els aspirants no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/28/pdf/2015_8700.pdf