20 de diciembre de 2013

Resolucions DOCV 19/20-12-2013

Al DOCV num. 7176  de 19-12-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de novembre de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/19/pdf/2013_12110.pdf

Al DOCV num. 7177  de 20-12-2013 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes per als centres d'educació especial, les unitats d'educació especial en centres ordinaris i els centres d'acció educativa singular (CAES) de titularitat de corporacions locals i privats concertats per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic en el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/20/pdf/2013_12165.pdf

17 de diciembre de 2013

Resolucions DOCV 17-12-2013

Al DOCV num. 7174  de 17-12-2013 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'amplia el termini de presentació de la documentació dels Premis Extraordinaris de Formació Professional, corresponents al curs 2012-2013, als centres educatius de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/17/pdf/2013_12020.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2013, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establixen les dates de les proves i avaluacions extraordinàries en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyances artístiques professionals i ensenyances esportives, durant el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/17/pdf/2013_11952.pdf

13 de diciembre de 2013

Resolucions DOCV 11-12/12/2013

Al DOCV num. 7171  de 12-12-2013 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es procedix a la correcció d'errades de la Resolució de 8 de novembre de 2013, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/12/pdf/2013_11495.pdf

Al DOCV num. 7170  de 11-12-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2013, de la Conselleria d'Educació,Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/11/pdf/2013_11438.pdf

10 de diciembre de 2013

Resolucions DOCV 9-12-2013

Al DOCV num. 7168  de 09-12-2013 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 183/2013, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es procedix a l'adequació normativa en l'àmbit educatiu pel que fa a la realització de proves extraordinàries d'avaluació i sessions d'avaluació extraordinàries.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/09/pdf/2013_11702.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen el vicepresident i els vocals de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/09/pdf/2013_11439.pdf

3 de diciembre de 2013

Resolucions DOCV 03-12-2013

Al DOCV num. 7165  de 03-12-2013 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2013, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau elemental de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/03/pdf/2013_11330.pdf
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es publica la part dispositiva de la Sentència 271/2013, de 15 de maig, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la qual s'anul·len determinats aspectes de l'article 10 de l'Orde 95/2010, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la validació de la formació professional per a l'ocupació a demanda impartida per empreses o entitats ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana als seus treballadors amb les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/03/pdf/2013_11350.pdf