27 de abril de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6507 de 26-04-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial, convocades per l'Orde de 5 de març de 2010

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/26/pdf/2011_4770.pdf

18 de abril de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6504 de 18-04-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria de Benestar Social

ORDRE 2/2011, de 31 març, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2011 de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/18/pdf/2011_4338.pdf

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 d'abril de 2011, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs en comissió de serveis per al funcionariat del cos de mestres, durant el curs 2011/2012, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/18/pdf/2011_4575.pdf

15 de abril de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6500 de 12-04-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de destins del concurs de trasllats dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/12/pdf/2011_4272.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per Orde 1/2011 de 7 de febrer de 2011 corresponents al curs 2009/2010, i s'establix la seua dotació econòmica

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/12/pdf/2011_4026.pdf

Al DOCV num. 6501 de 13-04-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

ORDE 13/2011, de 21 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al subgrup C1, sector administració especial, educador/a d'educació especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 9/10, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2010 per al personal de l'administració de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/13/pdf/2011_4130.pdf

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

ORDE 14/2011, de 21 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoquen les proves selectives d'accés al subgrup C1, sector administració especial, educador/a d'Educació Especial, torn de promoció interna, Convocatòria 10/2010, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2010, per al personal de l'administració de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/13/pdf/2011_4131.pdf

Consell Valencià de l'Esport

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2011, de la secretària autonòmica d'Esport, vicepresidenta del Consell Valencià de l'Esport per la qual es publiquen les subvencions concedides sobre la base de la resolució de convocatòria de subvencions a centres educatius d'Educació Primaria i Educació Secundaria Obligatòria, mantinguts ambs fons públics, destinades a la realització de proyectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/13/pdf/2011_4051.pdf

Al DOCV num. 6502 de 14-04-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

ORDE 18/2011, d'1 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en el Batxillerat
http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/14/pdf/2011_4371.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix l'adscripció entre centres a l'efecte de l'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades, i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/14/pdf/2011_4251.pdf

Al DOCV num. 6503 de 15-04-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

ORDE 19/2011, de 5 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/15/pdf/2011_4482.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2011, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2011/2012, per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/15/pdf/2011_4440.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2011, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs en comissió de servicis per al funcionariat del cos de mestres, durant el curs 2011/2012, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/15/pdf/2011_4439.pdf

11 de abril de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6499 de 11-04-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i la matriculació per a cursar les ensenyances esportives de Grau Mitjà de futbol i de futbol sala i de Grau Superior de futbol i de futbol sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/11/pdf/2011_4249.pdf

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de març de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/11/pdf/2011_4246.pdf

8 de abril de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6498 de 08-04-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen criteris i el procediment d'autorització del programa experimental per a previndre i reduir l'absentisme i l'abandó escolar prematur de l'alumnat en centres educatius de Secundària durant el curs 2011/2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/08/pdf/2011_4183.pdf

4 de abril de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6494 de 04-04-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

ORDE 16/2011, de 21 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als centres docents no universitaris que pertanyen a la Xarxa de Centres de Qualitat Educativa de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/04/pdf/2011_3796.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 17/2011, de 22 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen les ajudes per al desenrotllament de programes de qualificació professional inicial per al curs 2011-2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/04/pdf/2011_3786.pdf

1 de abril de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6493 de 01-04-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de març de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/01/pdf/2011_3694.pdf