29 de junio de 2012

Resolució DOCV 29-06-2012

Al DOCV num. 6807  de 29-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/29/pdf/2012_6265.pdf

28 de junio de 2012

Resolucions DOCV 28-06-2012

Al DOCV num. 6806  de 28-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 30/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'intervenció i integració per a la prevenció de l'absentisme escolar en coordinació amb les unitats d'Atenció i Intervenció adscrites al Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els centres educatius

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/28/pdf/2012_6372.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 31/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les bases de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic, de l'alumnat d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i d'unitats d'educació especial, escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat i les bases per a determinar la dotació econòmica dels centres d'educació especial públics de titularitat de les corporacions locals i privats concertats i centres d'acció educativa singular privats concertats per a l'adquisició dels dits materials, en la Comunitat Valenciana per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/28/pdf/2012_6373.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en les ensenyances de formació professional inicial, les ensenyances artístiques i ensenyances d'idiomes

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/28/pdf/2012_6226.pdf

27 de junio de 2012

Resolucions DOCV 27-06-2012

Al DOCV num. 6805  de 27-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de destins del procediment de provisió de places de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'Inspectors d'Educació dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de 8 de febrer de 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/27/pdf/2012_6310.pdf

26 de junio de 2012

Resolucions DOCV 26-06-2012

Al DOCV num. 6804  de 26-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/26/pdf/2012_6296.pdf

25 de junio de 2012

Resolució DOCV 25-06-2012

Al DOCV num.  6803 de 25-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

DECRET 103/2012, de 22 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/2011, de 26 d'agost, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/25/pdf/2012_6270.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d'ensenyança no universitària per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/25/pdf/2012_6260.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2012-2013, del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i de la Inspecció d'Educació dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, convocat per Resolució de 8 de febrer de 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/25/pdf/2012_6298.pdf

21 de junio de 2012

Resolucions DOCV 21-06-2012

Al DOCV num. 6801  de 21-06-2012 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2012, de la subsecretària de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resolen els recursos d'alçada plantejats contra la reducció d'havers practicada amb efectes d'1 de març de 2012, en el component retributiu relacionat amb la formació del professorat i la realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyança

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/21/pdf/2012_5976.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2012-2013 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/21/pdf/2012_6007.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/21/pdf/2012_6146.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es desenrotllen els procediments d'accés, admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de formació professional del sistema educatiu

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/21/pdf/2012_6105.pdf

19 de junio de 2012

Resolució DOCV 19-06-2012

Al DOCV num.  6799 de 19-06-2012 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 11 de juny de 2012, del subdirector general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifiquen les llistes d'admesos i exclosos en el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/19/pdf/2012_5970.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2012, de la Direcció General Formació i Qualificació Professional, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per l'Orde de 27 d'abril de 2012 corresponents al curs 2010-2011


http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/19/pdf/2012_6035.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 d'abril de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/19/pdf/2012_5969.pdf

18 de junio de 2012

Resolucions DOCV 18-06-2012

Al DOCV num.  6798 de 18-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball en règim d'interinitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5960.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2012-2013


http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5961.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat per al curs escolar 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5965.pdf

Conselleria de Justícia i Benestar Social

ORDE 13/2012, de 7 de juny, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual s'aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2012 de la Comunitat Valenciana


http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5855.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2012-2013 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'educació secundària obligatòria

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5845.pdf

15 de junio de 2012

Resolucions BOE 15-06-2012

Al BOE num. 143  de 15-06-2012 es recull les següents resolucions:

Funcionarios docentes en el exterior

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECD/174/2012, de 24 de enero, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/15/pdfs/BOE-A-2012-7945.pdf

14 de junio de 2012

Resolucions DOCV 14-06-2012

Al DOCV num. 6796  de 14-06-2012 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/14/pdf/2012_5701.pd

13 de junio de 2012

Resolucions BOE 13-06-2012

Al BOE num. 141  de 13-06-2012 es recull les següents resolucions:

Resolución de 4 de junio de 2012, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones para el año 2012.http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/13/pdfs/BOE-A-2012-7867.pdf

Resolucions DOCV 13-06-2012

Al DOCV num. 6795  de 13-06-2012es recull les següents resolucions:

Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2012, del director general de la Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoquen places a les residències juvenils de l'IVAJ.GVA JOVE per al curs 2012/2013, per a jóvens estudiants

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/13/pdf/2012_5683.pdf

12 de junio de 2012

Resolucions DOCV 12-06-2012

Al DOCV num.  6794 de 12-06-2012 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual cessa en les seues activitats l'aulari d'Algimia de Almonacid, es posa en funcionament l'aulari de Vall de Almonacid i es modifica la composició del Col·legi Rural Agrupat Palancia-Espadán.


http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/12/pdf/2012_5649.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es procedix a la substitució d'un membre del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/12/pdf/2012_5622.pdf

8 de junio de 2012

Revistes

La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista  Guix Elements d'Acció Educativa. Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.


http://www.grao.com/revistas/guix/385-didactica-de-la-musica-i-educacio-emocional

Revistes

La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista  Aula de Innovación Educativa. Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.

http://www.grao.com/revistas/aula/212-la-formacion-permanente-del-profesorado

Resolucions DOCV 08-06-2012

Al DOCV num. 6792  de 08-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual anuncia el procediment per a canvi de destinació i reingressos a resultes d'este, dels professors especials d'instituts tècnics d'ensenyances mitjanes «a extingir», i de professors tècnics de Formació Professional de l'especialitat Taller de Vidre i Ceràmica en centres d'educació especial a extingir

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/08/pdf/2012_5593.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2012, de la subsecretària de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per l'Orde de 22 de desembre de 2009.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/08/pdf/2012_5550.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 24/2012, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/08/pdf/2012_5648.pdf

7 de junio de 2012

Novetats bibliogràfiques rebudes

BIBLIOGRAFIA QUE PODEU CONSULTAR O PORTAR EN PRÈSTEC

Matyszak, Philip; La antigua Atenas por cinco dracmas al día. Akal

-Knapp, Robert; Los olvidados de Roma : prostitutas, forajidos, esclavos, gladiadores y gente corriente. Ariel.

-Macintyre, Christine; El acoso escolar en la infancia : cómo comprender las cuestiones implicadas y afrontar el problema. Desclée De Brouwer.

-Bourcier, Sylvie; La agresividad en niños de 0 a 6 años : ¿energía vital o desórdenes de comportamiento?.  Narcea.

-Zabalza Beraza, Miguel A.; Profesores y profesión docente : entre el "ser" y el "estar". Narcea.

-Gabriel, Gaëtan; Coaching escolar : para aumentar el potencial de alumnos con dificultades. Narcea.

-Batllori Aguilà, Jorge; Juegos que agudizan el ingenio : 111 enigmas sorprendentes y muy divertidos. Narcea.

-Perrenoud, Philippe; Cuando la escuela pretende preparar para la vida : ¿desarrollar competencias o enseñar otros deberes?. Graó.

-Álvarez, Manuel; Liderazgo compartido : buenas prácticas de dirección escolar. Wolters Kluwer.

-Funes Lapponi, Silvia; Gestión eficaz de la convivencia en los centros educativos. Wolters Kluwer.

6 de junio de 2012

Revistes

La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista  Cuadernos de pedagogía. Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.

http://www.cuadernosdepedagogia.com/ver_pdf.asp?idArt=15482

5 de junio de 2012

Revistes

La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista  Investigación y ciencia. Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.


http://www.investigacionyciencia.es/Digital/Productos01.asp

Revistes

La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista  Tándem. Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.


http://tandem.grao.com/revistas/tandem/039-actividades-fisicas-artistico-expresivas-que-nos-preocupa

4 de junio de 2012

Resolucions BOE 02-06-2012

Al BOE num. 132  de 02-06-2012 es recull les següents resolucions:

Sistema educativo. Enseñanza Secundaria Obligatoria

Real Decreto 881/2012, de 1 de junio, de modificación de la disposición adicional primera del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, sobre el calendario de implantación del régimen de Enseñanza Secundaria Obligatoria.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-7338.pdf

Resolucions DOCV 04-06-2012

Al DOCV num.  6788 de 04-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'ensenyança secundària i de professors d'ensenyança secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/04/pdf/2012_5480.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí en el cos de mestres per al curs 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/04/pdf/2012_5493.pdf