31 de mayo de 2011

Disposicions BOE

Al BOE num. 129 de 31-05-2011 es recull les següents resolucions:

Orden EDU/1427/2011, de 20 de mayo, por la que se crean las ayudas económicas para los proyectos que profundicen en la consolidación de las competencias básicas como elemento esencial de currículo, se establecen las bases para su concesión y se convocan las correspondientes al año 2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/31/pdfs/BOE-A-2011-9494.pdf

Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para la realización de actividades de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en colaboración con diversas entidades públicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/31/pdfs/BOE-A-2011-9495.pdf

Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas, destinadas a funcionarios docentes, para la realización de los cursos Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/31/pdfs/BOE-A-2011-9496.pdf

30 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6531 de 30-05-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació


RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí en el cos de mestres per al curs 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/30/pdf/2011_6188.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2011 de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'ensenyança secundària i de professors d'ensenyança secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny per al curs 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/30/pdf/2011_6192.pdf

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de maig de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent als cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formacihttp://www.blogger.com/img/blank.gifó Professional, catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010
http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/30/pdf/2011_6187.pdfConselleria d'Educació

RESOLUCIÓ del 19 de maig de 2011, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa públic l'Acord de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià, sobre l'establiment de la prova de competència lingüística per a l'accés a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana dels estudiants de sistemes educatius a què és d'aplicació l'article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/30/pdf/2011_6032.pdf

27 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6530 de 27-05-2011 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació

ORDE 35/2011, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2010-2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/27/pdf/2011_6073.pdf

25 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6528 de 25-05-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/25/pdf/2011_5957.pdf


Conselleria d'Educació

ORDE 34/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el crèdit que ha de finançar les ajudes per a l'adquisició de llibres de text de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria i el programa per a la gratuïtat progressiva dels llibres de text de l'alumnat de l'Educació Primària, per mitjà del bonollibre, ambdós escolaritzats en un centre públic o en un centre privat concertat a la Comunitat Valenciana per al curs 2011/2012, regulades en l'Orde 93/2010, de 14 de desembre de 2010, de la Conselleria d'Educació
http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/25/pdf/2011_5961.pdf

23 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6526 de 23-05-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 20/2011, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova el Reglament de Funcionament del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/23/pdf/2011_5877.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent al cos de mestres, convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/23/pdf/2011_5662.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent als cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010
http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/23/pdf/2011_5752.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2011, de la secretària autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions de mares i pares d'alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde 4/2011, de 7 de febrer

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/23/pdf/2011_5667.pdf

20 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6525 de 20-05-2011 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2011, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/20/pdf/2011_5804.pdf


Conselleria d'Educació

ORDE 29/2011, de 12 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/20/pdf/2011_5606.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la Primera Fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2011-2012, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per Orde 17/2011 de 22 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/20/pdf/2011_5824.pdf
http://www.blogger.com/img/blank.gif
Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 d'abril de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les seus de realització per al curs 2010-2011 de la prova de certificació de nivell Bàsic, de nivell Intermedi i de nivell Avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/20/pdf/2011_5831.pdf

19 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6524 de 19-05-2011 es recull les següents resolucions:
Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2011 del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les comissions avaluadores per a la realització de la Prova de Certificació de Nivell Bàsic, de Nivell Intermedi i de Nivell Avançat, del curs acadèmic 2010/2011, de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/19/pdf/2011_5664.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 21 de febrer de 2011, referida a canvis en el catàleg d'unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.
http://www.blogger.com/img/blank.gif
http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/19/pdf/2011_5761.pdf

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 25/2011, de 27 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i els centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/19/pdf/2011_5756.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la relació dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, per al període gener-agost de l'any 2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/19/pdf/2011_5491.pdf

18 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6523 de 18-05-2011 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar la prova prèvia de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i d'espanyol per a estrangers, convocats per resolucions de 10 de març de 2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/18/pdf/2011_5614.pdf
Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats (IVADIS)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2011, de la presidenta de l'Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats i Acció Social (IVADIS), per la qual es convoquen les ajudes per a la realització d'estades vacacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o paràlisi cerebral infantil, per als mesos de juliol i agost de l'exercici de 2011, dirigides a entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre de Titulars d'Activitats, Centres i Servicis d'Acció Social, de la conselleria de Benestar Social

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/18/pdf/2011_5618.pdf

17 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6522 de 17-05-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

ORDE 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5562.pdf

Conselleria d'Educació

DECRET 51/2011, de 13 de maig, del Consell, sobre el sistema de comunicació de dades a la conselleria competent en matèria d'educació, a través del sistema d'informació ITACA, dels centres docents que impartixen ensenyances reglades no universitàries

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5616.pdf

12 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6519 de 12-05-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les seus de realització per al curs 2010-2011 de la prova de certificació de nivell Bàsic, de nivell Intermedi i de nivell Avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/12/pdf/2011_5388.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a la sol·licitud del reconeixement de centres de pràctiques del màster que habilita per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyances d'idiomes durant el curs 2011-2012, i per al reconeixement de beneficis dels tutors, coordinadors i centres de pràctiques del curs 2010-2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/12/pdf/2011_5381.pdf

Consell Valencià de l'Esport

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2011, de la vicepresidenta del Consell Valencià de l'Esport, per la qual es convoca el Programa Lliure d'estiu dins de la campanya d'activitats nàutiques de la Generalitat «A la mar 2011».

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/12/pdf/2011_5209.pdf

10 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6517 de 10-05-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/10/pdf/2011_5090.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 25/2011, de 27 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i els centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/10/pdf/2011_5217.pdf

9 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6516 de 09-05-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de maig de 2011, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la que es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a adquisició de nova especialitat, convocats per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació i per la que es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/09/pdf/2011_5223.pdf

6 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6515 de 06-05-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2011, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/06/pdf/2011_5112.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 22/2011, de 29 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el crèdit que ha de finançar les ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals, per a l'exercici econòmic 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/06/pdf/2011_5084.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 21/2011, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde 5/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar les activitats de formació de pares i mares de l'alumnat, realitzades per les confederacions i les federacions d'associacions de pares i mares de l'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/06/pdf/2011_5087.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/06/pdf/2011_5167.pdf

5 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6514 de 05-05-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2011, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la que es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de nova especialitat, convocats per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació i per la que es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/05/pdf/2011_5113.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el procés de selecció de projectes de centres públics que s'incorporaran al programa experimental i d'innovació educativa per a fomentar l'enriquiment curricular i atendre l'alumnat d'altes capacitats durant el curs 2011/2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/05/pdf/2011_5015.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca i regula el programa experimental d'orientació professional en IES, per a alumnat que finalitza l'educació bàsica durant el curs 2011/2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/05/pdf/2011_5082.pdf

4 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6513 de 04-05-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

ORDE 20/2011, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova el Reglament de Funcionament del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/04/pdf/2011_5016.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de les ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2011/2012 i es dicten instruccions per a la seua realització

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/04/pdf/2011_4927.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/04/pdf/2011_5017.pdf

3 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6512 de 03-05-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació - Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de abril de 2011, de les direccions generals de Formació i Qualificació Professional, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació; i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació; per la qual es convoca a la Comunitat Valenciana el procediment d'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/03/pdf/2011_4716.pdf