6 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6515 de 06-05-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2011, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/06/pdf/2011_5112.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 22/2011, de 29 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el crèdit que ha de finançar les ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals, per a l'exercici econòmic 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/06/pdf/2011_5084.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 21/2011, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde 5/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar les activitats de formació de pares i mares de l'alumnat, realitzades per les confederacions i les federacions d'associacions de pares i mares de l'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/06/pdf/2011_5087.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/06/pdf/2011_5167.pdf

No hay comentarios: