9 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6516 de 09-05-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de maig de 2011, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la que es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a adquisició de nova especialitat, convocats per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació i per la que es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/09/pdf/2011_5223.pdf

No hay comentarios: