17 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6522 de 17-05-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

ORDE 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5562.pdf

Conselleria d'Educació

DECRET 51/2011, de 13 de maig, del Consell, sobre el sistema de comunicació de dades a la conselleria competent en matèria d'educació, a través del sistema d'informació ITACA, dels centres docents que impartixen ensenyances reglades no universitàries

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5616.pdf

No hay comentarios: