6 de julio de 2012

Resolucions DOCV 06-07-2012

Al DOCV num. 6812  de 06-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 36/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6644.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2012-2013, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat inclosos en el programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6633.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per al desenrotllament, durant el curs escolar 2011-2012, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç i la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, pel qual s'encomana a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en tal reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyances de Formació Professional que permeten l'accés als esmentats carnets.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6759.pdf

No hay comentarios: