23 de junio de 2015

Resolució DOCV 17/23-06-2015

Al DOCV num. 7553  de 22-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 66/2015, de 18 de juny de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Orde 51/2012, d'1 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la constitució i el funcionament de la borsa per a l'exercici temporal de llocs de treball del cos d'inspectors d'educació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/22/pdf/2015_5867.pdf

Al DOCV num. 7552  de 19-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 49/2015, de 14 de maig, per la qual es modifiquen aspectes de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5794.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2015, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5843.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació, per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i les ensenyances esportives de grau mitjà de Vela al Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5738.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de Centres i Personal Docent, per la qual s'aproven instruccions per al curs 2015-2016 en matèria d'organització i funcionament dels centres d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5733.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2015, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels servicis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5734.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5735.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5736.pdf


Al DOCV num. 7551  de 18-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocats per l'Orde 45/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5763.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l'Orde 46/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5765.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària, convocat per Orde 47/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5767.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomena el tribunal que ha de jutjar el procediment selectiu d'accés a cos d'inspectors d'educació, convocat per Orde 48/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5768.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per al curs d'ensenyances esportives de grau superior en l'especialitat de Futbol i de grau superior en l'especialitat de Vela en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5740.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5770.pdf


Al DOCV num. 7550  de 17-06-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 64/2015, de 12 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i regulen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5737.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedixen els premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5474.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'establixen les condicions per a ser usuari del servici de transport escolar col·lectiu per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5726.pdf

No hay comentarios: