14 de julio de 2015

Resoluciones DOCV 3-14/07/2015

Al DOCV num. 7569  de 13-07-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fa pública la relació del plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/13/pdf/2015_6227.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2015, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova del grau mitjà de coneixements de valencià.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/13/pdf/2015_6209.pdf


Al DOCV num. 7568  de 10-07-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es publica el finançament de les convocatòries dels procediments d'acreditació de competències professionals per l'experiència laboral o vies no formals de formació

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/10/pdf/2015_6174.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances esportives de règim especial durant el curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/10/pdf/2015_6361.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, de manera experimental, l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en distintes famílies i àrees professionals, a través de diversos procediments oberts de manera permanent durant un any natural

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/10/pdf/2015_6404.pdf
Al DOCV num. 7567  de 09-07-2015 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2015-2016 impartisquen cicles formatius de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/09/pdf/2015_6315.pdf


Al DOCV num. 7566  de 08-07-2015 es recull les següents resolucions:


    Presidència de la Generalitat

    DECRET 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6393.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'admissió i matrícula en cicles formatius de Formació Professional establits a l'empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, d'aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, convocats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6314.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6325.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2015, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual modifica parcialment la Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015/2016 i la Resolució 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015/2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6385.pdf


Al DOCV num. 7564  de 06-07-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici de 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/06/pdf/2015_6102.pdfAl DOCV num. 7563  de 03-07-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2015, del director general de l'Esport, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els XXXIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs / per a la temporada 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/03/pdf/2015_6213.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2015, del director general de l'Esport, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes a centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport durant el curs escolar 2014-2015 i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/03/pdf/2015_6221.pdf

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/03/pdf/2015_6221.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2015, del director general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es modifica l'annex I, Expedient acadèmic, de l'Orde 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/03/pdf/2015_6232.pdf

No hay comentarios: