6 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6536 de 06-06-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 5 i l'annex II de l'Orde 27/2010, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els procediments d'accés a la universitat dels majors de 25, 40 i 45 anys, que establix el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/06/pdf/2011_6513.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010 del director general de Personal de la Conselleria d'Educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/06/pdf/2011_6463.pdf

No hay comentarios: