24 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6551 de 24-06-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2011, del director general de Personal, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Resolució de 21 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/24/pdf/2011_7254.pdf


Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals per a l'exercici econòmic 2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/24/pdf/2011_7368.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, del director general d'Ordenació i Centres Docents i del director general de Personal, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels Programes de Qualificació Professional Inicial en totes les seues modalitats i tipus d'entitat o centre docent promotor, per al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/24/pdf/2011_7158.pdf

No hay comentarios: