9 de marzo de 2016

Resolucions DOCV 2/9-03-2016

Al DOCV num. 7737  de 09-03-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 4 de març de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/09/pdf/2016_1607.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2016, de la Direcció General Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per Resolució de 27 de octubre de 2015 corresponents al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/09/pdf/2016_1671.pdf

Al DOCV num. 7735  de 07-03-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de febrer de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/07/pdf/2016_1598.pdf


Al DOCV num. 7733  de 03-03-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    ORDRE 4/2016, d'1 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es determinen, a la Comunitat Valenciana, les institucions educatives que poden oferir els estudis conduents a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida en l'art. 100 de la LO 2/2006, de 3 de maig, d'educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster, i per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 30.09.2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s'estableixen orientacions per al desenvolupament del pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/03/pdf/2016_1494.pdf

No hay comentarios: