25 de julio de 2014

Resolucions DOCV 30/06-25/07-2014

Al DOCV num.   de 30-06-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

DECRET 99/2014, de 27 de juny, del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyança

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6099.pdf


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es modifica l'annex IV-a de la Resolució de 22 d'abril de 2014, per la qual es convoca el procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica que presta servicis en els centres docents públics dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat.

    http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6027.pdf


        Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 d'abril de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica que presta servicis en els centres docents públics dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat

    http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6023.pdf

        Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de juny de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places de funcionaris docents del cos de mestres convocat per la Resolució de 8 de novembre de 2013.

    http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6026.pdf

        Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions referents a l'adopció de llibres de text i la resta de materials curriculars d'Educació Primària durant el curs escolar 2014-2015

    http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6042.pdf

        Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions referents a les dates de les proves i avaluacions extraordinàries als centres de formació de persones adultes de la Comunitat Valenciana.

    http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6043.pdf

Al DOCV num.   de 3-07-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 54/2014, d'1 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'acreditació i valoració de les activitats de formació permanent i altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyança que realitzen els funcionaris docents que impartixen ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/03/pdf/2014_6204.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 53/2014, 1 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/03/pdf/2014_6203.pdf

Al DOCV num.   de 4-07-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 56/2014, d'1 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/04/pdf/2014_6220.pdf

Al DOCV num.   de 7-07-2014 es recull les següents resolucions:


DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/07/pdf/2014_6347.pdf

Al DOCV num.   de 9-07-2014 es recull les següents resolucions:

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el funcionament d'una unitat específica per a facilitar la integració social de l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns permanents o temporals de la personalitat o de la conducta

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/09/pdf/2014_6172.pdf

Al DOCV num.   de 14-07-2014 es recull les següents resolucions:

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establix el model de consell orientador per a l'alumnat que haja cursat Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana durant el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/14/pdf/2014_6604.pdf

Al DOCV num.   de 18-07-2014 es recull les següents resolucions:

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual es publica la relació d'especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2014- 2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/18/pdf/2014_6802.pdfAl DOCV num.  7321 de 21-07-2014 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de contracte programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa, en els quals s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/21/pdf/2014_6787.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2014-2015 impartisquen cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/21/pdf/2014_6878.pdf

Al DOCV num.  7322 de 22-07-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 15 de juliol de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de contracte-programa, subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa, en els quals s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/22/pdf/2014_6927.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2014, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació, per la qual es publica la convocatòria d'admissió d'alumnat per al curs 2014-2015 en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica (FPB) i en els programes de qualificació professional inicial (PQPI), sostinguts amb fons públics, en centres docents de l'àmbit competencial de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/22/pdf/2014_6899.pdf

Al DOCV num.  7323 de 23-07-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva del procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica que presta servicis en centres docents públics dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/23/pdf/2014_6829.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2014, del director general de l'Esport, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes a centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport durant el curs escolar 2013-2014 i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/23/pdf/2014_6906.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/23/pdf/2014_6915.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/23/pdf/2014_6922.pdf


Al DOCV num.  7324 de 24-07-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2014, del director general de l'Esport, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades a entitats inscrites i que participen en el nivell d'iniciació al rendiment en els XXXII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/24/pdf/2014_7034.pdf

No hay comentarios: