1 de octubre de 2015

Resolucions DOCV 16-09/01/10-2015

Al DOCV num. 7627  de 01-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    ORDRE 11/2015, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs públic d'assignacions i ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenvolupament del currículum durant el curs acadèmic 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/01/pdf/2015_7964.pdf
    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2015, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris i proves conduents a l'obtenció de la titulació administrativa de Capacitació lingüística per a l'Ensenyament en Valencià adreçada a les persones que hagen participat en el procés selectiu convocat per l'Ordre 45/2015 i l'Ordre 46/2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/01/pdf/2015_7885.pdf

Al DOCV num. 7624  de 28-09-2015 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius per a l'ingrés en els cossos docents dels aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7761.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos mestres, en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 45/2015, de 4 de maig, per a l'adquisició de noves especialitats.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7755.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de professors d'Ensenyança Secundària i en el cos de professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 46/2015, de 4 de maig, per a l'adquisició de noves especialitats.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7758.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regularitzen els imports dels bons infantils no justificats en el període de gener a juny del curs escolar 2014-2015 corresponents a les ajudes concedides per la Resolució de 30 d'octubre de 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7873.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d'eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7883.pdf


Al DOCV num. 7623  de 25-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es reconeixen les entitats que acrediten competència en llengües estrangeres i que han superat el procés de reconeixement en els mesos de juny i juliol de 2015, en virtut del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, i d'acord amb la Resolució de 24 de novembre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement d'entitats que acrediten competència lingüística en llengües estrangeres en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/25/pdf/2015_7819.pdf


Al DOCV num. 7621  de 23-09-2015 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos de mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7667.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7668.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 48/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7669.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    ORDRE 8/2015, de 21 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que modifica l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar i s'aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-16

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7730.pdf

Al DOCV num. 7620  de 22-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la fase de centre docent i la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XVI Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/22/pdf/2015_7677.pdf

Al DOCV num. 7619  de 21-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de juliol de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Ordre 57/2015, de 21 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/21/pdf/2015_7672.pdf

Al DOCV num. 7617  de 17-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de contracte programa, subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa, en els quals s'inclou el desenvolupament de programes de compensació educativa, l'assignació de recursos als centres de titularitat pública i la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats, per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/17/pdf/2015_7553.pdf

Al DOCV num. 7616  de 16-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i de Política Educativa, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/16/pdf/2015_7568.pdf

No hay comentarios: