14 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6479 de 14-03-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de febrer de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants provisionals, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent als cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/14/pdf/2011_2955.pdfConselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres d'Educació Infantil, de Primer Cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2010/2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/14/pdf/2011_2838.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifiquen les resolucions de 8 de març i 15 de abril de 2002, 25 de febrer de 2003, 9 de març de 2004, 28 de febrer de 2006, 20 de abril de 2007, 11 i 26 de març de 2008, 17 de febrer de 2009 i 19 de febrer de 2010, per les quals s'adscriuen col·legis d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l'efecte de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/14/pdf/2011_2916.pdf

No hay comentarios: