2 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6471 de 02-03-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

ORDE 6/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a l'expedició dels certificats de superació dels distints nivells de les ensenyances d'idiomes de règim especial previstos per la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/02/pdf/2011_2391.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants provisionals, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent als cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/02/pdf/2011_2401.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'adscriuen, a l'efecte d'escolarització de l'alumnat, centres concertats d'Educació Infantil a centres concertats d'Educació Primària

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/02/pdf/2011_2433.pdf

No hay comentarios: