10 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6477 de 10-03-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

ORDE 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix el procediment d'autorització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5932, de 14.01.2009).
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/10/pdf/2011_2826.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, pe la qual es convoca el procés de selecció de projectes de centres públics que s' incorporaran al Programa experimental d'atenció extraordinària i reforç fora de l'horari lectiu, en els instituto d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010-2011, adreçat a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO amb dificultat en les matèries que s'especifiquen

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/10/pdf/2011_2699.pdf

No hay comentarios: