3 de febrero de 2015

Resolució DOCV 28-01/03-02-2015

Al DOCV num. 7457  de 3-02-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/03/pdf/2015_628.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/03/pdf/2015_819.pdf

Al DOCV num. 7456  de 2-02-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/02/pdf/2015_621.pdf

Al DOCV num. 7454  de30-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 3/2015, de 28 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es modifica el procediment establit i l'annex I de l'Orde 7/2013 per la qual s'establix el procediment a seguir pels centres docents de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar l'accés al règim de convenis o concerts educatius, la seua renovació, pròrroga o modificació i s'aproven els models de documents administratius en què s'han de formalitzar els esmentats convenis o concerts.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/30/pdf/2015_752.pdf    Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

    RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2015, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, per la qual es disposa la publicació del conveni entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la Generalitat pel qual s'articula el finançament per part del Ministeri i el cofinançament per part del Fons Social Europeu de la implantació de la Formació Professional Bàsica i de l'anticipació de l'elecció i nous itineraris en els cursos de 3r i 4t de l'Educació Secundària Obligatòria, introduïdes per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/30/pdf/2015_737.pdf

No hay comentarios: